KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS KIVI
AFDELING VOOR BOUW- EN WATERBOUWKUNDE
ALGEMENE LEDENVERGADERING

11 december 2017

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV 2016 d.d. 23-11-2016

3. Bestuursmutaties

4. Financiële aspecten
    a. Verslag boekjaar 2016
    b. Goedkeuring kascommissie
    c. Begroting 2018
    d. Vaststellen van de kascontrolecommissie

5. Activiteitenprogramma 2017/2018

6. Rondvraag

7. Sluiting