Door het gebruik van fossiele brandstoffen ontstaat emissie van CO2 waardoor de aarde opwarmt en ons klimaat verandert. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland gefaseerd over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. In deze transitie is onder meer de uitbreiding van windparken op de Noordzee voorzien.

Begin 2018 heeft het bestuur van de vakafdeling Duurzame Technologie van het KIVI een meerjarenprogramma van presentaties en bedrijfsbezoeken m.b.t. windenergie opgesteld. Het programma loopt van 2018 tot en met 2022. De rode draad van het meerjarenprogramma Windenergie DT loopt van het ontwikkelen, ontwerpen, engineering, bouwen, in bedrijfstellen en exploiteren van de windturbines van Windpark Borssele. Jaarlijks zijn 2 bijeenkomsten voorzien. Omdat dit een uitgebreid project is dat over jaren loopt en verschillende stadia kent organiseert de vakafdeling Duurzame Technologie in de periode 2018 – 2022 hiervoor 10 bijeenkomsten.

Een van de projecten die gerealiseerd zal worden is de realisatie van vier windparken in het windenergiegebied Borssele. Deze zullen in de periode 2019-2020 gefaseerd gebouwd en in bedrijf gesteld worden. In dit gebied zal een totaal vermogen van 1400 MW worden geplaatst.

De opgewekte elektrische energie moet naar het vaste land worden getransporteerd. De aanlanding vindt plaats bij het transformatorstation bij Borssele. Hiervoor zijn zee- en landkabels nodig. Overheidsbedrijf TenneT legt dit net aan. Maar TenneT doet meer! De energietransitie is ook voor TenneT een grote uitdaging.

Charlotte Kuijs van TenneT en Thomas Collette van Rijkswaterstaat hebben een programma voor een bedrijfsbezoek aan TenneT opgezet.

Over TenneT

Het hoogspanningsnet is de ruggengraat van onze elektriciteitsvoorziening. TenneT is eigenaar van het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening. Producenten voeden in op het net en eindgebruikers onttrekken daaraan vervolgens elektriciteit. TenneT koppelt die elektriciteitsmarkten aan elkaar. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen.

Programma

13:30 – 14:00 uur: Inloop / ontvangst door TenneT en Duurzame Technologie KIVI

Optioneel: Offshore Virtual Reality (VR) Tour. Bezoek het gestandaardiseerde 700 MW platform op zee via de virtual reality tour. Deze tour van ongeveer 3 minuten is de snelste en veiligste manier om een platform op zee te bezoeken!

14:00 – 14:25 uur: Net op zee; uitrol strategie

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee. TenneT is de netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. Hoe ziet de uitrol van het net op zee eruit tot 2030?

14:25 – 14:50 uur: Uitdagingen op projectniveau

Het werken in een offshore-omgeving brengt uitdagende omstandigheden met zich mee. Dat begint al in de voorbereidingsfase. Praktische omstandigheden en technische eisen kunnen de keuze van het kabeltracé en de locatie van het platform behoorlijk complex maken. Een kijkje in de wereld van een projectteam bij TenneT.

14:50 – 15:30 uur: Consultatieproces technische ontwerp 700 MW en 2 GW platformen

Bij het ontwerp van het Nederlandse net op zee heeft intensief overleg plaatsgevonden, waarbij eigen experts en die van toonaangevende (inter)nationale spelers uit de windsector bij elkaar kwamen. Zij hebben zich gebogen over techniek, planning, ontwerp en realisatie van het net op zee. Dit heeft geleid tot een uniek net op zee concept, waarin alle beschikbare kennis over het aansluiten van windparken is toegepast.

15:30 – 16:00 uur: Bezoek aan het Control Center

TenneT's belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.Om een constante stroom aan elektriciteit te kunnen garanderen, moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. TenneT controleert voortdurend de kwaliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet. Dit gebeurt in het Control Center. Wat betekent de overgang naar een duurzame energievoorziening voor het balanceren van het net?

16.00  –  16:30 uur: Nabespreking en afronding

Kleding: Gewone kantooromgeving

Legitimatie: Een geldig legitimatiebewijs mee nemen voor de toegang tot TenneT.

Bereikbaarheid: Vanaf Arnhem Centraal rijden bussen naar halte ”Arnhems Buiten”. Vanaf daar 10 minuten lopen naar Hoofdgebouw TenneT. OV-fiets vanaf station is mogelijk; let wel het is er heuvelachtig.

Parkeren: Nabij de hoofdingang is een ruime parkeerplaats, indien vol is er een tweede parkeerplaats verder op het terrein.

Aanmelden:  Deelnemers kunnen zich uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 aanmelden volgens de KIVI procedure.

Contactgegevens: André Dijkmans, Duurzame Technologie KIVI, e. dijk9087@planet.nl, t.06-20249738      

Informatie links:

www.tennet.eu

www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/

https://offshorewind.rvo.nl/

https://orsted.nl/Onze-windparken/Borssele-1-and-2