De KIVI dagvoorzitter Prof. Kornelis Blok (ECN) gaf een bondige samenvatting van de energievraag over de verwachte energievraag in 2050 in de Industrie, de "Mobiliteit" en het "Transport" en de "Chemische industrie". Deze zijn eerder behandeld in de twee bijeenkomsten van het KIVI programma EnergyNL2050 op 16 oktober en 22 november jl.

Daarna kreeg Dr. Marc Londo (ECN Policy Studies and Copernicus Institute, Utrecht University) het woord om dieper in te gaan op de mogelijke opties aan potentiële hernieuwbare energiebronnen, de doorkijk te belichten naar de kosten en andere aspecten, zoals maatschappelijke invloeden en (noodzakelijke) politieke (beleids)veranderingen.

Na de pauze ging Alan Croes (als waardige vervanger van Mart van de Meijden) in op de haalbaarheid en kosten van de nog te realiseren hoogspanningsverbindingen met de in aanleg zijnde of geplande / aanbestede eilanden met windmolenparken voor de Duitse en Nederlandse kust.

Op basis van de snelle ontwikkelingen en innovaties heeft Tennet een visie ontwikkeld om de kwaliteit van de energievoorziening, zoals we die nu kennen, te behouden voor de toekomst met opstellen van een plan opgesteld voor het realiseren van van een Noordzee Eiland op de Doggersbank.

Het eiland komt dan te liggen, als een ster in het knooppunt van hoogspanningsverbindingen, die verbindingen maken naar de hoogspannigsnetten in de omliggende landen. Hiervoor is op Europees niveau afstemming en samenwerking noodzakelijke voorwaarde. Dit maakt een aanzienlijke kosten vermindering (investering en exploitatie) mogelijk voor de logistiek, bemensing en onderhoud en efficiency, bevoorrading, tijdens aanleg, onderhoud.

Op het eiland is de aanleg van een vliegveld, hotel, zee haven mogelijk, waarbijj komt dat de aanleg van het eiland een positieve bijdrage geeft aan de natuur, zowel in zee als voor de vogels op het eiland, etc.

Ook het vernieuwen van het windmolenpark en HS installaties na het verstrijken van de levensduur, dient een blijvende hoge beschikbaarheid en een betrouwbaarheid aan de opwekking en transport van elektrische energie te worden gesteld, en zijn ook dan veel lagere investeringen en exploitatiekosten te verwachten, dan als deze verbindingen op zichzelf worden aangelegd en beheerd.

Daarnaast is er ruimte om teveel geproduceerde elektrische energie om te zetten in b.v. waterstof (H2) in tijden van overschot aan beschikbare elektrische energie. De H2 kan als opslag dienen of kan als brandstof worden gebruikt of getraansporteerd.

De presentatie van Allan werd afgesloten met video, die een goede impressie geeft van het door Tennet te creëren Noordzee Eiland op de Doggersbank.

Onder leiding van de dagvoorzitter heeft het panel bestaande uit de sprekers, vele goede en gerichte vragen uit de zaal kunnen beantwoorden, waarbij de doorkijk naar de scenario's voor de energie systemen in 2050 al werd gemaakt in samenhang met de maatschappelijke invloeden en winsten.

Tevens werd de urgentie en noodzaak voor de transitie naar verduurzaming en verminderen van de CO2 nu al nodig is en met de methodiek van "Oorlogs industrie" zou moeten worden ingezet om te focussen om de klimaat doelstellingen al in 2030 te behalen.

Daarbij werd teven duidelijk aangegeven, dat deze urgentie bij de huidige politieke partijen ontbreekt, terwijl de EZ minister grote stappen in de goede richting in de huidige regeringsperiode heeft gemaakt.

De sprekers met hun presentaties, als mede de discussie met het pannel, zijn op video gezet en kunt u opnieuw volgen.

De eerdere video opnamen zijn ook terug te zien.

Op de volgende bijeenkomst van EnergyNL2050-4 20 april 2017 worden de resultaten samengevat om te komen tot een scenario voor de energiesituatie in 2050. ECN is bereid gevonden om op basis van hun ervaring in het analyseren van energie scenario’s hun visie te geven op de (on)mogelijkheden en tevems een contour te schetsen van een CO2 neutraal energiesysteem voor Nederland in 2050.

Komt u ook op het volgende Symposium EnergyNL2050-4 op 20 april 2017? 

U kunt zich hiervoor nu al aanmelden!!

Lees ook het artikel "Flexibele Stroommarkt Nijmegen Noord" in De Ingenieur 21 maart 2017.

Programma

 -  uur Ontvangst en koffie / thee
 -  uur "Opening en samenvatting" door KIVI dagvoorzitter prof.dr. K. (Kornelis) Blok TU Delft
 -  uur "Energievraag in 2050 nader beschouwd!" door prof. Dr. Kornelis Blok (Ecofys, TU-Delft)
 -  uur "Potentie voor hernieuwbare energie in 2050 in Nederland" door Dr. Marc Londo (ECN Policy Studies, U
 -  uur Pauze met aangeklede broodjesmaaltijd
 -  uur "Toekomstige Noordzee infrastructuur, energie-eiland op de Doggersbank" door Prof. Ir. Mart van der
 -  uur Conclusies en discussie met panel