Omschrijving

De groei van de wereldbevolking, de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten (vlees), het toenemend gebruik van gewassen voor bio-energie en de klimaatverandering die de bruikbaarheid van bepaalde landbouwgebieden onder druk zet stellen voor de vraag hoe de komende decennia de wereldbevolking op duurzame wijze gevoed kan worden. Geschat wordt dat in 2015, als de wereldbevolking naar verwachting haar maximum van omstreeks 9 miljard heeft bereikt, de totale agrarische productie met 70% gegroeid moet zijn om voor iedereen voldoende te produceren. Hoe kan dat gerealiseerd worden?

In de eerste plaats moeten we vaststellen dat op dit moment de productie groot genoeg is om iedereen voldoende voedsel te bieden, maar de verdeling en de koopkracht van veel mensen verhinderd dat ze voldoende voedsel verkrijgen. Mondiale voedselzekerheid is dus zeker ook een politieke probleem van rechtvaardige verdeling.

Toch zal ook de productie moeten toenemen, zeker als gepoogd wordt aan de toenemende vraag naar vlees in opkomende economieën van m.n. China, te voldoen. In kringen van landbouwwetenschap en Agrarische industrieën wordt gewezen op de noodzaak van doorgaande industrialisatie van de landbouw en bijbehorende rationalisatie en technische vernieuwingen in de productie, onder meer door genetische modificatie van gewassen en dieren. Bij dit model kunnen evenwel grote vraagtekens geplaatst worden; hoe duurzaam is het vooral in ecologisch (landbouwkundig ) opzicht, maar op korte en middellange termijn ook in sociaal opzicht.

Betoogd zal worden dat een ander model, de agro-ecologie dat met name in zgn. ontwikkelingslanden opgeld doet, op duurzamer en rechtvaardiger wijze de mondiale voedselzekerheid kan dienen. Op de kenmerken van dat model zal kort worden ingegaan.

Voor welke verantwoordelijkheden stelt deze kwestie de diverse betroken actoren, o.a. de overheid en de wetenschap(pers)?

Spreker(s)

Henk Jochemsen (1952) heeft Moleculaire Biologie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en is vervolgens in 1979 in dit vakgebied gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Na zijn werkzaamheden als staf stafwerker van de International Fellowship of Evangelical Students werkzaam in Paraguay, was hij van 1987–2009 directeur van het Prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut. Vanaf 1998 tot eind 2009 was hij bijzonder hoogleraar medische ethiek op de Lindeboomleerstoel voor medische ethiek aan het VUmedisch centrum. Hiernaast was hij deeltijds verbonden aan het Instituut voor CultuurEthiek en gaf leiding aan diverse onderzoeksprojecten. Van 2008 – 2014 was hij lid van de Beraadsgroep Gezondheidsethiek en –recht van de Gezondheidsraad.

Vanaf half 2008 is hij bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie in Wageningen en vanaf begin 2009 is hij algemeen directeur van Prisma, vereniging van christelijke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Hij redigeerde en droeg bij onder meer aan “Toetsen en begrenzen. Een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie”. Daarnaast publiceerde hij vele artikelen in tijdschriften en hoofdstukken in boeken en brochures.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com