Omschrijving

Dit is tevens de vijfde bijeenkomst van het jaarthema "Filosofie, Techniek en levensbeschouwing".

Het thema “Filosofie, Techniek en levensbeschouwing” wordt gepresenteerd door bijzonder hoogleraren van de Stichting Thomas More aan diverse publieke Nederlandse Universiteiten. Voor nadere informatie kan een e-mail worden gestuurd naar a.j.lutz@hccnet.nl. Van de zijde van de Stichting Thomas More wordt het programma gecoördineerd door Drs S.J.M. Waanders. Website: http://www.radboudstichting.nl/

Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie I: Van voormodern naar modern denken
Lynn White heeft in Science (1967) over de historische wortels van onze ecologische crisis de stelling geponeerd: door het christendom is de natuur ontheiligd en daar ligt de oorsprong van milieucrisis. Wij zullen drie figuren bespreken om deze stelling te nuanceren: Franciscus, Descartes en Pascal. Ten eerste: Franciscus (1182-1226). In zijn Zonnelied maken we kennis met het premoderne middeleeuwse christelijke wereldbeeld: natuur en mens zijn in een groot verband op God betrokken. Na de opkomst van de natuurwetenschappen is Descartes (1596-1650) op zoek naar zekerheid, en vond hij een zeker uitgangspunt in zijn cogito ergo sum. Meer dan het christendom heeft hij ons opgezadeld met een natuur die te bestuderen en te beheersen was. Door zijn denken zitten wij met dualisme van een binnenwereld en buitenwereld, geest en materie, ziel en lichaam. Want hoe werken lichaam en geest samen? Nog steeds zijn de vragen bij dat dualisme niet opgelost. En tenslotte heeft misschien Blaise Pascal (1623 -1662) treffend geformuleerd, dat er meerdere benaderingen naast elkaar mogelijk zijn. Hij was jonger dan Descartes en ook een groot natuurkundige en wiskundige. Maar hij ziet dat er naast de wiskundige zekerheid een andere wereld is: "het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent". Deze bezinning op de tijd van het ontstaan van de natuurwetenschappelijke en technische benadering van de natuur, met de vraag wat is daarbij mogelijk verloren gegaan, geeft aanleiding in te gaan op vragen als: wat is een juiste houding ten aanzien van de natuur? Beheersen wij de natuur of beheerst de natuur ons? Is er een midden tussen overdreven optimisme of pessimisme ten aan zien van de technische beheersing van de natuur door de techniek. En kunnen religies door aandacht voor kwetsbaarheid, matigheid en eenvoud of soberheid een bijdrage leveren voor een juiste omgang met natuur en milieu?

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden van 16.30 tot 18.15 uur.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreken en vaststellen jaarstukken 2009
- secretarieel jaarverslag
- financieel jaarverslag
- bevindingen kascommissie
- decharge t.a.v. financiën en het gevoerde beleid van de Afdeling Filosofie & Techniek
4. Oriëntatie op het programma voor 2011
5. Discussie met en voorstellen van de leden
6. Wat verder ter tafel komt
7. Sluiting van de ALV

Tussen de ALV en de lezing is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een broodmaaltijd. U dient bij uw aanmelding te vermelden of u hiervan gebruik wilt maken.

BIJZONDERHEDEN
De zaal is open voor de ALV vanaf 16.00 uur of voor de lezing om 18.30 uur voor gratis koffie of thee en een gezellig praatje. DEELNAME AAN EEN VAN BEIDE PROGRAMMAONDERDELEN IS DERHALVE OOK MOGELIJK. ALS U ALLEEN DE LEZING WILT BIJWONEN, VERWELKOMEN WIJ U GRAAG VANAF 18.30 UUR.

ROUTEBESCHRIJVING
Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS rechtuit de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats, het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel. Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels.

Spreker(s)

Prof.dr. G.H.T. (Bert) Blans is in 1947 geboren te Amsterdam. Studeerde theologie en filosofie te Eindhoven en Nijmegen. Daarna filosofie te Leuven, waar hij in 1975 gepromoveerd is. Vanaf 1973 tot heden is hij werkzaam als docent wijsbegeerte aan de voormalige Katholieke Theologische Hogeschool/ Universiteit te Utrecht, dat is heden Faculteit Katholieke Theologie met locatie Tilburg en Utrecht. Sinds 1990 is hij vanwege de Stichting Thomas More, voorheen Radboudstichting, werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Zijn onderwijs betreft vooral geschiedenis van de filosofie, godsdienstfilosofie en ethiek. Zijn huidige onderzoek gaat over de doorwerking van Augustinus bij hedendaagse filosofen. Daarnaast onderzoekt hij vanwege zijn aanstelling te Wageningen onze omgang met de natuur en milieu, wat ook het onderwerp van zijn inaugurele rede was aldaar.

N.B. Bert Blans geeft op 10 november a.s. een tweede lezing Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie II.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 42505844 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com

* Vergaderstukken