Generieke kennis

Generieke kennis

Naslagwerken, leidraden en kennisinstituten: er is veel kennis beschikbaar over grondonderzoek in de Nederlandse bodem. Een uiteenzetting van een aantal belangrijke onderzoeken, instanties en handboeken uit het informatieaanbod.

Onderzoek TU Delft (2009 - 2017)

Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (2016)

In oktober 2016 is het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Bodemdaling in laagveengebieden (2016)

In dit project werkten STOWA en het Planbureau voor de Leefomgeving aan een samenhangend overzicht van de problematiek rondom veenbodemdaling in Nederland, nu en op lange termijn (2050 en 2100). Van de beleidsstudie is een uitgebreid rapport verschenen waarin mogelijke maatregelen worden benoemd.

Bodemloket (2015)

Bodemloket brengt de bodemkwaliteit in kaart. Te zien is o.a. waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Onverwachte gebeurtenissen in de bodem (2014)

Een verkennende studie van Deltares en Witteveen+Bos naar onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem. De verkenning bestond uit een literatuurstudie, bestudering van dertig praktijkcases en een workshop met experts uit verschillende organisaties. Oorzaken en gevolgen zijn nader gecategoriseerd. Ook is er gekeken naar oplossingsrichtingen toekomstige onverwachte gebeurtenissen te minimaliseren.

Diktekaart holocene slappe lagen Nederland (2014)

De geologische dienst van Nederland TNO heeft in kaart gebracht waar de bodem van Nederland slappe en samendrukbare lagen bevat. De kaart geeft een globale indicatie van de totale dikte van de holocene veen- en kleilagen in Nederland.

Het Grondwaterzakboekje (2012)

Een compendium voor de grondwaterpraktijk in Nederland. Het boekje is geen leerboek, maar een naslagwerk vol kengetallen, formules, overzichten, default waarden, vuistregels, checklisten, enzovoorts. Alle grondwateraspecten komen aan de orde. Het boekje wordt in eigen beheer uitgegeven door de auteur Bram Bot, die de verzameling aantekeningen uit zijn loopbaan als uitgangspunt heeft gebruikt. Op de website die speciaal gemaakt is voor het boekje, is meer informatie te vinden en kan het boekje besteld worden.

Leren van geotechnisch falen (2010)

In dit CUR-rapport worden de structurele oorzaken van geotechnisch falen op een rij gezet, onderverdeeld naar micro-, meso en macroniveau. Voor elk van deze niveaus worden maatregelen en aanbevelingen gepresenteerd om schadegevallen te voorkomen. De maatregelen zijn direct toepasbaar voor de professionals en de organisaties waarin zij werken. Voorbeelden zijn controles met eenvoudige rekenmodellen, risico-analyses en een monitoringplan. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de effecten van een bouwwerk op de directe omgeving. Er is een separaat Geonet-dossier 'Leren van falen'.

Handboek leidraad grondonderzoek, VOTB (2006)

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) bracht in 2006 een handboek uit met daarin een leidraad voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek. In het handboek behandelt de VOTB de geologie van Nederland, gevolgd door omschrijvingen van veelgebruikte veld- en laboratoriumproeven. Daarnaast komen ook de risico’s van het werken met ondergrond en het opzetten van een grondonderzoek aan bod.

ISSMGE 

Het in 1936 opgerichte International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) is een actieve promotor van internationale samenwerking tussen ingenieurs en wetenschappers, om zo de vooruitgang en verspreiding van kennis op het gebied van geotechniek te bevorderen. In 2005 bracht het ISSMGE een document uit over grondonderzoek. ‘Geotechnical & geophyisical investigations for offshore and nearshore developments’ is grotendeels gebaseerd op een eerder document van Fugro over dit onderwerp.

Handboek grondonderzoek grote projecten(2002)

Naar aanleiding van het Grensmaas- en het Zandmaas-project bundelde RWS-DWW de ervaringen op het gebied van grootschalig grondonderzoek voor grote projecten. Het handboek ‘grondonderzoek grote projecten’ is als naslagwerk ‘met name geschikt voor toekomstig grondonderzoek als onderdeel van infrastructurele of water bouwkundige werken. Ook voor onderzoeken aangaande de globale grondstoffeninventarisaties is het handboek bruikbaar, zij het in mindere mate.’, zo stelt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
     In de hoofdtekst van het handboek wordt het verloop van een grondonderzoek chronologisch en thematisch beschreven: van planvorming tot eindrapportage. Algemene informatie over de geologie van Nederland, Boormethoden, Geofysisch onderzoek en Bedrijfsvoering is in vier bijlagen opgenomen.

Handboek Grondmechanica (2001)

Dit boek was bedoeld als handleiding bij de colleges in de Grondmechanica van de studierichting Civiele Techniek aan de TU Delft. Het bevat een inleiding tot de belangrijkste begrippen en technieken van de grondmechanica, zoals de berekening van spanningen,  vervormingen, en stabiliteit. Ook de meest gebruikte methoden voor de bepaling van grondeigenschappen passeren de revue. In een drietal appendices worden enige basisprincipes uit de mechanica behandeld. Een handig naslagwerk, dat gratis als .pdf is te downloaden.


 

Deelonderwerpen

Meettechnieken

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Funderingstechnieken Grondverbetering Ondergronds bouwen Wegconstructies op slappe grond

Literatuur

Grondwaterzakboekje (2012) Leren van geotechnisch falen (2010) Leidraad grondonderzoek (2006) Grondonderzoek ISSMGE (2005) Grondonderzoek grote projecten (2002) Handboek Grondmechanica (2001)

Onderzoek

Experimental Investigation on the Desiccation and Fracturing of Clay (2017) Reliability of long heterogeneous slopes in 3D (2017) Kennisprogramma Bodemdaling (2016) Bodemdaling in laagveengebieden (2016) Onverwachte gebeurtenissen (2014) Reconstitution of sensitive clays (2012) Risk-analysis A2-tunnel Maastricht (2009)

Overig

Diktekaart holocene slappe lagen (2014) Bodemloket VOTB ISSMGE