Generieke kennis

Generieke kennis

Het aanleggen van wegen op slappe grond, zoals in het westen van Nederland, vraagt de nodige inventiviteit. De laatste jaren is er veel onderzoek op dit gebied gedaan en zijn een aantal innovaties inmiddels toegepast in de praktijk.

Duurzaamheid van geokunststoffen: Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen (2016)

Deze publicatie richt zich tot de verouderingsprocessen die zich bij geokunststoffen voordoen en geeft aan hoe men hiermee om moet gaan bij de selectie van, het ontwerp met en de acceptatie van geokunststoffen.

Kennisprogramma Bodemdaling (2016)

In oktober 2016 is het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Bodemdaling in laagveengebieden (2016)

In dit project werkten STOWA en het Planbureau voor de Leefomgeving aan een samenhangend overzicht van de problematiek rondom veenbodemdaling in Nederland, nu en op lange termijn (2050 en 2100). Van de beleidsstudie is een uitgebreid rapport verschenen waarin mogelijke maatregelen worden benoemd.

Durability of geosynthetics (2015)

Deze CUR-handleiding bevat een overzicht van de levensduurbeperkende mechanismen van geokunststoffen, de methoden om de levensduur van geokunststoffen te testen en vastleggen en manieren waarmee de levensduur vergroot kan worden.

Verbeterde onderhoudsstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden (2014)

Een vooronderzoek van Deltares en CROW. Een rapport over bodemdaling bespreekt de enquête en workshops die mede door deelnemers van het Platform Slappe Bodem zijn ingevuld en bijgewoond. De resultaten zijn vervolgens verwerkt in een meerjarig actieplan, dat wordt uitgevoerd zodra er voldoende ondersteuning en financiering voor is.

Leidraad Balans - afwegingsmodel wegen op slappe grond (2013)

Onderdeel van deze leidraad - dat is voortgekomen uit Delft Clusteronderzoek - is een inventarisatie van de ophoogmaatregelen en een beschrijving van de bouwstoffen die voor wegen op slappe bodem toegepast worden.

Delft Cluster: Blijvend vlakke wegen (2011)

Het snel aanleggen van betaalbare en onderhoudsarme wegen was het doel van dit onderzoeksproject. Het richtte zich vooral op de aanleg en verbreding van wegen in het buitengebied.

Delft Cluster: Overgangsconstructies van spoorwegen (2009)

Resultaten van onderzoek naar overgangsconstructies van spoorwegen. De reactie van het spoor en de ondergrond op voorbijrijdende is uitgebreid gemeten nabij Gouda-Goverwelle. Het grondgedrag geeft inzicht in de mate waarmee de spoorwegen moeten worden blijven opgehoogd en onderhouden.

Delft Cluster: Onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem (2008)

Veel gemeenten in het westen van het land hebben te maken met hoge kosten voor het onderhoud van wegen en riolering; beheerders van kabels en leidingen evenzo. De slappe ondergrond is daaraan debet. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) ontwikkelde instrumenten om te komen tot een duurzamer onderhoud. Een integrale beschouwing van de boven- en ondergrondse constructies, de zettingsprognose en een levenscyclusbenadering staan centraal.

Memorandum of Understanding met Indonesië (2007)

Van 1996 tot 2007 liep er een samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Indonesië over het bouwen op slappe grond, in het kader van een Memorandum of Understanding (MoU). Het project richtte zich in het bijzonder op wegenaanleg op veen. De hoofdproblemen waren de grote samendrukbaarheid en lage schuifsterkte van de grond. Ook gebiedseigen oplossingen werden in beschouwing genomen. Over dit programma is onder andere een wetenschappelijk gedetailleerd artikel verschenen.

Delft Cluster: Bouwtijd en restzettingen (2005)

Het snel aanleggen van betaalbare en onderhoudsarme wegen was het doel van dit onderzoeksproject. Er is onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van verschillende modellen met betrekking tot zettingen en horizontale vervormingen bij ophogingen en wegverbredingen.

Praktijkproef Betuweroute

Voorafgaand aan de bouw van het tracé Sliedrecht - Gorinchem van de Betuweroute is een praktijkproef uitgevoerd om de werkelijke sterkte van de ondergrond te bepalen. De verkregen kennis, in combinatie met een uitgebreid online monitoringsysteem, bood de mogelijkheid om bepaalde optimalisaties door te voeren en met ontwerpen 'dichter tegen de grens te gaan zitten'. Het bouwproces kon zo versneld worden en een aantal dure afschermconstructies konden achterwege gelaten worden.

Deelonderwerpen

Paalmatrassen Onderbouw

Gerelateerde pagina's

Grondverbetering Grondvervorming Meten en monitoring Trillingen Zettingsvloeiiingen

Literatuur

Duurzaamheid van geokunststoffen: Praktisch stappenplan voor bepalen levensduur geokunststoffen (2016) Durability of geosynthetics Onderhoud slappe bodem (2014) Leidraad Balans (2013) Delft Cluster: onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem (2008) Delft Cluster: bouwtijd en restzettingen (2005) Praktijkproef Betuweroute

Onderzoek

Kennisprogramma KWB (2016) Bodemdaling in laagveengebieden (2015)

Overig

MoU Indonesië