Onderbouw

Onderbouw

Over bouwmethoden voor de onderbouw van wegen op slappe grond. Met onder andere methodebladen voor uniforme ontwerpmethoden en ontwerp- en uitvoeringsprocessen.

Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw (2014)

Deze publicatie presenteert bestaande en nieuwe kennis op het gebied van funderingsmaterialen in de wegenbouw. Naast de voornaamste gedragskenmerken wordt de link gelegd tussen functie-eisen en eisen aan de constructie, het materiaal en bestanddelen in het materiaal. Ook wordt ingegaan op mechanische, duurzaamheids- en milieuhygiënische eigenschappen, ontwerp-criteria, aanleg, uitvoering en kwaliteitsbeheersing.

Delft Cluster: Innovatieve wegconcepten (2007)

Deze onderzoeksproducten zijn met name gespitst op de ontwikkeling van de Kyotoweg, een milieuvriendelijke weg die bestaat uit gemodificeerd baggerslib op houten palen. Deze weg heeft tal van milieuvoordelen boven traditionele wegen op zand. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Continue Verdichtingscontrole (2005)

Continue Verdichtingscontrole (CVC) heeft tot doel om al tijdens het verdichtingsproces het bereikte resultaat te controleren. De verdichtingsmachine heeft niet alleen de functie van verdichter, maar is tegelijkertijd het meetinstrument voor het teweeggebrachte verdichtingseffect. Het rapport bespreekt onderzoek naar de praktische mogelijkheden van Continue Verdichtingscontrole als middel voor de oplevering van verdichte grond, ophogingen en wegfunderingen.

Ontwerp onderbouw: richtlijn boortechnieken (2004)

In januari 2004 verscheen de tweede versie van de Handleiding Wegenbouw, Ontwerp Onderbouw, Richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de Rijkswaterstaat. Een eerdere uitgave (1995) is hiermee komen te vervallen. De richtlijn is met name bedoeld als normatieve leidraad voor het opstellen van een (ontwerp)vergunning. Bij het opstellen van de voorwaarden is overleg tussen Rijkswaterstaat en de leidingbeheerders gewenst.

Handleiding Wegenbouw - Ontwerp Onderbouw

Deze handleiding bevat een verzameling van vijftien product-methodebladen (PMB’s) voor verschillende bouwmethoden voor de onderbouw van wegen op slappe ondergrond.
     In elke PMB wordt voor één bouwmethode het ontwerp en uitvoeringsproces uitvoerig beschreven. Daaronder vallen ook aspecten als het principe van de methode, voor- en nadelen, kostenraming, onzekerheden en risico’s, de relevante wetgeving, effecten op de bestaande weg en de omgeving en aspecten aangaande beheer en onderhoud, ombouw en sloop.
   Deze handleiding beoogt dat ingenieursbureaus en aannemers in toenemende mate uniforme ontwerpmethoden en ontwerp- en uitvoeringsprocessen gaan gebruiken, hetgeen de toetsing van uitbesteed werk door regionale directies van Rijkswaterstaat vereenvoudigt. 

Deelonderwerpen

Generieke kennis Paalmatrassen

Gerelateerde pagina's

Grondverbetering Grondvervorming Meten en monitoring Trillingen Zettingsvloeiiingen

Literatuur

Handboek funderingsmaterialen wegenbouw (2014) Delft Cluster: innovatieve wegconcepten (2007) Continue Verdichtingscontrole (2005) Richtlijn boortechnieken (2004)