Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Deze werkgroep heeft als doel geotechnische risico-inventaristies op de agenda te zetten bij beslissers in projecten. De werkgroep wil dit doen door de beslissers, zoals een projectmanager, een handreiking te bieden bij het beoordelen in hoeverre geotechnische risico's naast andere risico's een rol spelen in een project.

 

Grote infrastructurele werken, binnenstedelijke bouwprojecten en ruimtelijke (her)inrichting hebben een lange voorbereidingstijd, waarbij vele partijen hun invloed uitoefenen op de uiteindelijke invulling ervan. De toenemende vraag naar transparantie en een gewogen afweging van belangen, maken het vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit nodig om te komen tot een goede risicoinschatting voor iedere fase van het (bouw)proces.

RISMAN

Innovatieve contractvormen als 'design & construct’ benadrukken bovendien de noodzaak om de risico’s verbonden aan de informatie-overdracht van gegevens zoveel als mogelijk expliciet te verdelen en te reduceren. Hiertoe is onder andere de RISMAN-systematiek ontwikkeld, welke bij steeds meer projecten wordt toegepast. Een belangrijk aspect bij genoemde projecten is het omgaan met de natuurlijke onzekerheid vanuit de ondergrond en de daaruit voortkomende risico’s.
Als opdrachtgevers en opdrachtnemers zich in alle fasen beter dan nu bewust zijn van de in het project aanwezige geotechnische risico’s en de daaraan verbonden consequenties zijn zij veel beter in staat de juiste beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld zijn opdrachtgevers dan veel beter in staat opdrachtnemers op een verantwoorde manier vrijheid te geven.
Is bij grotere, complexere infrastructuur projecten het inventariseren van de ondergrond-gerelateerde risico’s al wat meer gemeengoed, zo is het bij de wat kleinere projecten minder duidelijk of dit wordt gedaan, en hoe dit wordt gedaan. In een aantal gevallen is bekend dat deze belangrijke stap is overgeslagen dan wel incompleet is uitgevoerd. In het verleden is meerdere malen getracht het inventariseren van risico’s en het benoemen van beheersmaatregelen te stroomlijnen aan de hand van 'geo-risicochecklists'.

Contactpersoon

Annemarij Kooistra, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam (IBA)

Risicolijsten

De werkgroep heeft een zestal geotechnische risicochecklists ontwikkeld waarmee geotechnici de risico's in hun projecten kunnen inventariseren en afwegen. Generieke risicolijsten dragen het gevaar in zich dat de gebruiker ervan uitgaat dat een dergelijke lijst alle risico’s beschrijft. Dat is niet het geval omdat risico’s altijd locatie- en projectafhankelijk zijn. De lijsten zijn bedoeld ter inspiratie bij een risico-inventarisatie van het eigen project en zoveel mogelijk ingepast in de bestaande RISMAN-systematiek. Download de risicolijsten als pdf of als Excel-sheet.

Handboekje in kaart brengen ondergrondrisico's

Deze publicatie is opgesteld voor de niet-geotechnisch geschoolde opdrachtgever. De publicatie wijst opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en architecten op de eventuele ondergrondrisico’s in hun projecten. Aandachtspunten zijn omgeving, bijzondere constructies, tijd en ruimte, waterkeringen, grondwater, grondsamenstelling en onverwachte obstakels. Het boekje eindigt met vier succesverhalen over hoe ondergrondinformatie heeft bijgedragen aan het slagen van de projecten.


 

Resultaten & producten

Risicolijsten (pdf) Risicolijsten (Excel) In kaart brengen ondergrondrisico's

Andere projecten binnen Contracten

Proceseisen in de geotechniek Grondonderzoek in de tenderfase Geotechnische risicoverdeling

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Techniek Thema Mens & Omgeving