Proceseisen geotechniek in contracten

Nadat enige jaren geleden nieuwe contractvormen zijn ingevoerd, is aan de zijde van opdrachtgevers de behoefte ontstaan om vanuit hun nieuwe rol kwaliteit te beoordelen en in te kopen. Kwaliteit in de betekenis van een kleinere kans op geotechnisch falen en het voldoen aan de gestelde eisen.

 

Daarnaast hebben opdrachtnemers in toenemende mate behoefte aan een 'level playing field', met duidelijke spelregels waarmee ze zich bij een aanbesteding kunnen profileren op basis van kwaliteit van het ontwerp en de mate van beheersing van de geotechnische risico’s.

De werkgroep heeft zich gericht op het beheersen van geotechnische risico’s in de contracteringsfase van alle risico’s. Risico’s kunnen met passende preventieve maatregelen worden gemitigeerd, maar een klein acceptabel restrisico kan overblijven. Om (geo)risicobeheersing mogelijk te maken zijn drie zaken cruciaal: informatie, deskundigheid, en de wil om aan risicobeheersing te doen.

Producten

De werkgroep heeft samen met twee andere werkgroepen een workshop 'Geotechniek in contracten' gegeven.

Als eindproduct van de discussies heeft de werkgroep het visiedocument 'Contracteren van geotechnische risico's' opgesteld. Na een probleemanalyse komen hierin de bovengenoemde aspecten informatie, deskundigheid en wil aan de orde.

Daarnaast is een standaard inhoudsopgave voor geotechnische rapportage ontwikkeld (inclusief een aparte toelichting), met onderscheid tussen het geotechnisch interpretatierapport en het geotechnisch ontwerprapport.

In het Vakblad Geotechniek van januari 2012 verscheen een artikel van de werkgroep over geotechniek in contracten.

Contactpersoon

Léon Tiggelman, Heijmans


 

Resultaten & producten

Visiedocument 'Contracteren geo-risico's' Inhoudsopgave geotechnische rapportage Toelichting Inhoudsopgave rapportage Artikel geotechniek in contracten (2012)

Andere projecten binnen Contracten

Grondonderzoek in de tenderfase Geotechnische risicoverdeling Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Techniek Thema Mens & Omgeving