Risicoverdeling in projecten

De werkgroep 'geotechnische risicoverdeling in projecten' wil risicoverdeling in contracten beheersbaar maken door aanbeveling van de Risicoverdeling Geotechniek (RV-G, CUR-richtlijn 105). Een transparante richtlijn die een goede houvast kan bieden tijdens het verdelen van geotechnische risico's.

 

Jan Jaap Heerema, voorzitter van de werkgroep, licht zijn projectdoel toe: “De RV-G bestaat al sinds 2006 maar wordt nog niet veel toegepast; wij vragen ons af waarom niet. Daarom hebben we verschillende projecten geëvalueerd waar de RV-G wel en niet is toegepast, om te zien wat de ervaringen waren. Tevens werken we ook aan de bekendheid van deze methodiek.”

Risicoverdeling Geotechniek

De RV-G is gebaseerd op een schematisering van de ondergrond, waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor nadelige gevolgen en hoe deze gevolgen worden aangetoond. Dat gebeurt aan de hand van projectspecifieke parameters; grenswaarden die iets zeggen over bepaalde eigenschappen van de bodem. Bijvoorbeeld zettingsparameters met een bepaalde bandbreedte, zoals variatie in de samendrukbaarheid van veen. In de RV-G staat uitgelegd hoe je zo'n variatie moet opnemen in een contract, hoe je daar afspraken over moet maken en hoe je de parameters per project kunt bepalen.

Evaluatie

De werkgroep werkte aan een inhoudelijke en juridische evaluatie van de Risicoverdeling Geotechniek. Daarbij werd onderzocht wat de voor- en nadelen van deze richtlijn zijn en waarom ze wel of niet gebruikt wordt. De bedoeling was om tot een gedeelde visie op het toepassen van de RV-G te komen. Bij de juridische evaluatie zijn beletselen geconstateerd, met name op aanbestedingsrechterlijk niveau.

Contactpersoon

Jan-Jaap Heerema, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

Resultaten & Producten

Evaluatie Risicoverdeling Geotechniek

De Risicoverderling Geotechniek (RV-G) bestaat al sinds 2006 en ondanks duidelijke voordelen in de vorm van transparante risicoverdeling, wordt de RV-G nauwelijks toegepast. De werkgroep heeft door middel van een evaluatie getracht te achterhalen wat hiervan de oorzaak is. Onbekendheid? Gebrek aan ervaring met de methode? Zijn de voordelen van de RV-G misschien niet direct duidelijk?

De werkgroep heeft daartoe opdrachtgevers en opdrachtnemers geïnterviewd bij verschillende projecten waarin de RV-G juist wel of juist niet gebruikt is. Alle projecten uit de evaluatie die de RV-G gebruikten, zijn het er over eens dat de RV-G een duidelijk inzicht geeft over het vooraf verdelen van de geotechnische risico's. Het vergemakkelijkt voor de opdrachtgever het vergelijken van de aanbiedingen, omdat hij allemaal aanbiedingen krijgt met hetzelfde risicoprofiel.

Of de RV-G ook gebruikt kan worden, heeft te maken met de projectspecifieke parameters en bandbreedtes. De geëvalueerde projecten pleiten ervoor om de RV-G alleen voor de geotechniek te gebruiken en niet voor werkvelden als archeologie. De bedoeling was om tot een gedeelde visie op het toepassen van de RV-G te komen. De verschillen van inzicht bleken echter zo groot te zijn, dat de verschillende partijen deelvisies hebben opgesteld. Wel is duidelijk geworden dat er geen juridische beletselen zijn om de RV-G toe te passen.

De producten van de evaluatie zijn te downloaden als compleet pakket (ZIP) of afzonderlijk:

Workshop Geotechniek in contracten

Op 13 september 2011 organiseerde GeoImpuls een workshop over geotechniek in contracten. Aanleiding was om samen met het netwerk te zoeken naar manieren om geotechnische risico's goed onder te brengen in contracten; en te praten over het verdelen van geotechnische risico's.

Tijdens de workshop werden vier presentaties gegeven. Van de workshop is ook een verslag gemaakt:

Hoogtepunt van de workshop waren de discussierondes. De deelnemers discussieerden in subgroepen over de volgende drie stellingen, waarbij van iedere stelling een verslag is gemaakt:

De drukbezochte workshop 'Geotechniek in contracten'


 

Resultaten & producten

Compleet pakket evaluatie (ZIP) Toelichting op producten Eindrapportage Visie opdrachtgevers Visie bouwers Visie adviseurs Visie Deltares Lezing L. van den Berg Verslag workshop

Workshop

Risico's en Geo-Impuls Risicoverdeling en informatievoorziening Contracten en geotechniek Risicoverdeling Geotechniek (RV-G) in de praktijk Verslag workshop Geotechniek in Contracten Discussie stelling 1 Discussie stelling 2 Discussie stelling 3

Andere projecten binnen Contracten

Proceseisen in de geotechniek Grondonderzoek in de tenderfase Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Techniek Thema Mens & Omgeving