Thema Mens & Omgeving

Één van de oorzaken van geotechnisch falen is dat bestaande kennis niet altijd aanwezig is bij de juiste personen. Alle stakeholders moeten toegang hebben tot kennis over geotechnische risico's.

Een groot deel van deze kennis zal Geo-Impuls over de jaren heen borgen op Geonet. Daarnaast draagt Geo-Impuls er zorg voor dat bij alle geotechniekopleidingen georisicomanagement in het curriuculum zit.

Ook belangrijk is omgevingsmanagement; slechte communicatie geeft weerstand en wantrouwen. Het is van belang dat men tijdig en duidelijk over risico's communiceert, dat verstaan wij onder 'geocommunicatie'.

In de Geotechniek Special uit 2011 staat een uitgebreid, overkoepelend artikel over 'Mens & omgeving: geocommunicatie' en de onderliggende Geo-Impulsprojecten.

Risicolijsten

Bij bouwprojecten worden regelmatig geotechnische risico-inventarisaties gedaan. De werkgroep 'Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers' heeft op basis hiervan zes risicolijsten verzameld. Deze kunnen ter inspiratie gebruikt worden bij nieuwe inventarisaties. Download de risicolijsten als PDF of als Excel-werkblad.
 

Onderliggende projecten

Binnen het thema 'Mens & omgeving: geocommunicatie' heeft Geo-Impuls aan de volgende projecten gewerkt:

Geo-communicatie in projecten

Ter verbetering van het imago en de positionering van de sector.

Kwaliteit in ontwerp en uitvoering

Het dichten van de kloof tussen geotechnisch adviseurs en uitvoerende partijen.

Internationale samenwerking

Uitwisselen van kennis met andere landen met de Geo-Impuls als focus.

Opleiding en onderwijs

Invulling van onderwijs aan en opleiding van goed geschoolde (toekomstige) geotechnici.

Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Toepassing van systematiek om vroegtijdig inzicht krijgen in geotechnische risico's bij projecten.

Betrouwbaar ondergrond model

Een beter beeld van de ondergrond door verbeterde meet- en interpretatietechnieken.