Langetermijnmeting en modelvalidatie

Wanneer grondgedrag over een lange termijn onzekerheden toont doordat de modellering onvoldoende betrouwbaar is, kan dat grote (financiële) consequenties hebben in de vorm van onderhoudskosten of schade door stagnatie. De werkgroep 'Langetermijnmeting en modelvalidatie' wil met haar project deze faalkosten reduceren.

 

Het doel is om langetermijn-monitoringsgegevens te koppelen aan een voorspellingsmodel. Dit moet inzicht geven in het werkelijk gedrag van een constructie ten opzichte van de criteria voor falen en onderhoud. 'Real time monitoring' kan daarbij uitsluitsel bieden in de aanlegfase, maar ook in de gebruiksfase op lange termijn in relatie tot een onderhoudsstrategie. Het zwaartepunt van het project ligt bij het verzamelen van langetermijnmetingen, waarbij de werkgroep een beperkte analyse met modellen nastreeft.

Aanzienlijke reductie faalkosten

De faalkostenreductie is afhankelijk van het type project. Het meest significant is dat een beter inzicht in lange termijn kruipgedrag van grondconstructies leidt tot een reductie van onderhoud in de gebruiksfase. Te denken valt aan onderhoud van infrawerken, zoals wegen, maar ook onderhoud van riolering.

Onderzoek

De werkgroep is al begonnen met meten bij twee praktijkprojecten: paalmatras Woerden en proefterpen Bloemendalerpolder. De typen projecten zijn grondconstructies met traditionele ophoging en met een innovatieve bouwwijze. De onderzoeksvragen die een rol spelen zijn:

Wie is verantwoordelijk voor het beheer over langere tijd van de monitoringsgevens?
Hoe kunnen we waarborgen dat op lange termijn monitoringsdata beschikbaar zijn voor belanghebbenden zoals ontwerpers en opdrachtgevers?

Wie doen er allemaal mee?

Fugro Ingenieursbureau, ProRail, Arcadis, Boskalis/Hydronamic, Rijkswaterstaat, Deltares, Grontmij, Advin.

Contactpersoon

Mark Pehlig, Fugro


 

Resultaten & producten

Proefterpen: evaluatie (2014) Proefterpen: onderzoeksrapport (2012) Proefterpen: meetresultaten (2016) Proefterpen: hor. belaste palen (2011) Paalmatras: veldmetingen (2012) Paalmatras: artikel Land+Water (2012) Proefterpen: zettingspredictie (2011) Paalmatras: onderzoeksrapport (2010)

Andere projecten binnen Techniek

Kwaliteitscontrole IDGGE Betrouwbaar ondergrond model Observational Method

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Contracten Thema Mens & Omgeving