Pilotproject: Proefterpen

Tussen Muiden en Weesp ligt de Bloemendalerpolder. Tegenwoordig bestaat de polder vooral uit cultuurlandschap met langgerekte kavels veenweidegrond. In de komende jaren wordt dit gebied ontwikkeld. In een geotechnisch vooronderzoek is de te verwachten zetting en bouwtijd van een ophoging met voorbelasting beschouwd. Deze veldproef is ingepast in het Geo-Impulsproject 'Langetermijnmeting en modelvalidatie'.


Hieruit blijkt dat de grootte en te verwachten en optredende snelheid van de zetting veelal sterk van elkaar afwijken. Door deze onzekerheden is het vervormingsgedrag van veen een risico voor veel bouwers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers. Hieruit is de behoefte ontstaan voor een betrouwbaardere voorspelling van het zettingsgedrag van veengronden.

Praktijkproef

Begin 2010 is door de uitvoerende projectcombinatie in samenwerking met Fugro en Deltares besloten om op deze locatie een praktijkproef uit te voeren. De proef bestaat uit het aanbrengen van een tweetal terpen met uitgebreide langdurige monitoring en voorafgaand veld– en laboratoriumonderzoek. Met de proefresultaten kan het gedrag van veen en daarmee het zettingsproces betrouwbaarder worden voorspeld om bouwkosten en bouwtijd te reduceren en beter te controleren.

Voor deze specifieke proef is het verticale en horizontale vervormingsgedrag van grond, met name bij ontlasten en herbelasten, op de lange termijn de centrale onderzoeksvraag. Daarnaast worden in de kop van de terpen palen geïnstalleerd om het interactie– en vervormingsgedrag van deze door grond horizontaal belaste stijve constructies betrouwbaarder te kunnen voorspellen.

Met de resultaten van de praktijkproef wordt het zettingsmodel verbeterd. Met name wordt het gedrag van de ondergrond als gevolg van het belasten en ontlasten van grond beter beschreven. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van de resultaten van recent uitgevoerde lange duur samendrukkingsproeven op veen in het laboratorium van Deltares. Door een betere beschrijving van het ontlast– en herbelastgedrag van grond kunnen betere voorspellingen worden gemaakt van de benodigde zettingstijd en de benodigde hoeveelheid ophoogmateriaal. Bouwers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers krijgen hierdoor een beter inzicht in de onzekerheden die het ophogen op een slappe ondergrond met zich mee brengen.

De werkgroep heeft inmiddels verschillende rapporten gepubliceerd waarin de resultaten van het grond- en laboratoriumonderzoek en de gebruikte meetapparatuur besproken worden.

Effecten bij horizontaal belaste palen (2011)

Voor zijn masterscriptie heeft Klaas Siderius (TU Delft) aan de hand van meetresultaten in de Bloemendalerpolder de tijdsafhankelijke effecten bij door grond horizontaal belaste palen onderzocht.


 

Resultaten & producten

Proefterpen: meetresultaten (2016) Proefterpen: evaluatie (2014) Proefterpen: onderzoeksrapport (2012) Proefterpen: zettingspredictie (2011) Proefterpen: hor. belaste palen (2011) Paalmatras: veldmetingen (2012) Paalmatras: artikel Land+Water (2012) Paalmatras: onderzoeksrapport (2010)

Andere projecten binnen Techniek

Kwaliteitscontrole IDGGE Betrouwbaar ondergrond model Observational Method

Overig

Over Geo-Impuls Kaart praktijkprojecten Thema Contracten Thema Mens & Omgeving