100 Jaar Prandtl-Wig: De draagkrachtfactoren

S. van Baars, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 8

In dit artikel zijn een groot aantal numerieke berekeningen gemaakt om het bezwijkmechanisme van de Prandtl-wig en de bijbehorende draagkrachtfactoren te controleren. Het blijkt dat het Prandtl-wig bezwijkmechanisme juist is, maar niet in alle gevallen. Ook blijkt dat de analytische oplossingen voor de draagkrachtfactoren die tegenwoordig worden gebruikt, alleen juist zijn voor grond met een onrealistisch hoge dilatantiehoek. Volledige artikel

Een toepassing van sonderingen om bodemdaling door veensamendrukking te schatten

K. Koster, G. Ergens, C. Zwanenburg, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 24

Ook al hebben veel gebieden te maken met bodemdaling, er zijn slechts enkele methoden ontwikkeld om samendrukking te kunnen inschatten. Hier is verkend of sonderingen kunnen worden ingezet om de diktevermindering van holoceen veen door samendrukking te schatten. We vonden een sterke relatie tussen de dikteafname van het veen door differentiële bovenbelasting en verhoging van de conusweerstanden. Volledige artikel

Bepaling van de invloed op de omgeving: theorie of praktijk?

J. Maertens, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 40

Bij de bepaling van de invloed op de omgeving moet altijd met zeer veel elementen rekening worden gehouden. Het gevolg daarvan is dat het nooit mogelijk zal zijn om de invloed op de omgeving volledig te voorspellen. De voorspelling van de invloed op de omgeving zal evenwel des te nauwkeuriger zijn naarmate er vooraf meer informatie werd verzameld en er tijdens de uitvoering van de werken degelijk wordt gemonitord. De resultaten van de uitgevoerde metingen moeten dan wel systematisch verwerkt en geïnterpreteerd worden. Van belang is ook dat er, zowel op de werf als naar de omgeving toe, duidelijk gecommuniceerd wordt. Volledige artikel

De nieuwe SBR richtlijn A ‘Trillingen: Schade aan Bouwwerken‘

C.P.W. Geurts, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 42

SBR Richtlijn A geeft methoden voor het meten en beoordelen van trillingen met het doel schade aan bouwwerken te voorkomen. Deze richtlijn A is in 2017 herzien en opnieuw uitgebracht. Daarnaast is de tekst voorzien van uitgebreide toelichtingen op aspecten die in de praktijk tot discussie en vragen leidden. Volledige artikel

Continue doorlatendheidsprofielen uit sonderingen toegepast

B.I.Y.A. Snacken, G.R.P. van Goor, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 46

Nauwkeurig inzicht in de doorlatendheidsvariatie van de ondergrond kan veel optimalisatieruimte bieden in het geotechnisch ontwerp. De gecombineerde sondeertechniek op basis van de Hydraulic Profiling Tool (HPT) en mini-pompproeven (MPT) maakt het mogelijk deze ruimte te benutten. De HPT-MPT techniek kan tegelijkertijd met standaard sondeerwerk worden ingezet waarbij water in de bodem wordt geïnjecteerd en de druksrespons van de bodem in-situ wordt gemeten. De techniek geeft een nauwkeurig en continu doorlatendheidsprofiel van de ondergrond. Het artikel beschrijft een aantal ontwerpprojecten waarin de HPT-MPT sondeertechniek succesvol is ingezet. Volledige artikel

Het gebruik van beschikbare data voor de evaluatie van bemalingsprojecten

P.J. Haest, Y. Meyus, W. Vienne, M. Van Damme, J. Van Steenwinkel, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 49

Het belang van omgevingsvariabelen op civieltechnische projecten wordt in Vlaanderen weerspiegeld in de nieuwe omgevingsvergunning. Er wordt sterk ingezet op toenemende digitalisatie. In dit kader werkt AGT n.v. aan een systeem dat hydrogeologische kennis en beschikbare GIS data bundelt in beslisregels om zo het beleid te ondersteunen in de evaluatie van nieuwe projectaanvragen voor bemalingen. De recente ontwikkelingen bij de Databank Ondergrond Vlaanderen zouden het ook mogelijk maken om boor- en sondeergegevens mee te nemen in deze werkwijze. Deze studie toont echter aan dat ‘big data’ eerst ‘smart’ moeten zijn alvorens een generiek kader kan uitgewerkt worden. Aan boor- en sondeergegevens wordt immers pas betekenis gegeven na interpretatie door een expert. Volledige artikel

Samen met de omgeving een gedragen en ingepast dijkontwerp realiseren

E. Tromp, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 52

Bij dijkversterkingsprojecten is lokale kennis onmisbaar voor een goed ingepast dijkontwerp. Tot op heden wordt deze kennis van bewoners, bedrijven en belangengroeperingen beperkt gebruikt. We slagen er nog niet in om deze informatie nuttig of bruikbaar in te zetten. Deze constatering heeft geleid tot de vraag hoe de kennis wel ingezet kan worden. Ervaring is opgedaan bij de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg op welke wijze kennis effectief en efficiënt ingezet kan worden, waardoor een gedragen en goed ingepast dijkontwerp tot stand kan komen met oog voor nevendoelen. Volledige artikel

Wallslotrobot: Ontwikkeling van een funderingsmachine voor het mechanisch uitvoeren van beschoeide sleuven

S. Monserez, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 54

De techniek van beschoeide sleuven wordt vandaag toegepast daar waar machinale uitgravingen niet mogelijk of gewenst zijn. Geconfronteerd met het archaïsche karakter van deze methodiek nam Denys het initiatief deze techniek te automatiseren. De Wallslotrobot, oftewel Wallie, is het resultaat van een intensief en nog lopend onderzoeks- en ontwikkelingstraject in samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Vlaams agentschap innoveren ondernemen (VLAIO). Het verhaal van dit traject is er één van tegenslagen en successen, onverwachte wendingen, compromissen sluiten, ambitie en vooral veel doorzettingsvermogen. Volledige artikel

Rioolvervanging in stedelijk gebied: Data helpt bij snel doorgronden omgeving vroeg in het planproces

H. Trouwborst, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 58

Rotterdam vervangt gemiddeld 40 kilometer riolering per jaar in dicht stedelijk gebied. Omgevingskennis is hierbij een must! Data is een hulpmiddel om vooraan in het planproces snel de omgevingskenmerken zichtbaar te maken, zonder veldwerk. Met een GIS-tool maakt Rotterdam in een handomdraai themakaarten van het onderzoeksgebied. Van belang hierbij is een goede dataset en vertaalslag van data naar relevante
informatie. Geo-gerefereerde data is eenvoudig toegankelijk te maken met een GIS-applicatie. Automatiseren bespaart veel repeterende handelingen en geeft eenduidige resultaten. Het denkwerk blijft echter voorbehouden aan de adviseur. De adviseur blijft adviseur. En een goede adviseur is omgevingsbewust! Volledige artikel

Omgevingsonderzoek schademonitoring

B.W. Wehrmann, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 61

Het versterken van een zeer complex stuk dijk en het beheren van gas-leidingen in de binnenstad van Amsterdam zijn bijzondere projecten. Voor beide projecten zijn op grote schaal onderzoeken uitgevoerd in relatie tot geotechniek en omgevingsbeïnvloeding. Met de  onderzoeksgegevens zijn analyses ten behoeve van schademonitoring voor gebouwen en leidingen uitgevoerd. Met behulp van een projectspecifieke database en de visualisatie in een GIS-omgeving kan efficiënt en effectief het ontwerpproces of beheer van (leiding) assets doorlopen worden. Volledige artikel

Herziening Ontwerprichtlijn CUR 198 Kerende constructies van gewapende grond

S.J.M. van Eekelen, M.G.J.M. Peters, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 65

In 2000 verscheen CUR 198; “Kerende constructies in gewapende grond, taludhelling steiler dan 70Ëš”. Begin 2018 verschijnt een geheel herziene versie. De nieuwe ontwerprichtlijn is een stuk duidelijker geworden en geschikt gemaakt voor bijvoorbeeld kerende constructies met een flauwe helling of een geknikt maaiveld. Hiervoor is de stabiliteitsanalyse uitgebreid met meerdere glijvlakvormen. De ontwerprichtlijn is volledig op de Eurocode aangesloten, inclusief de bijbehorende veiligheidsbenadering. Het geheel is gecompleteerd met vier uitgebreide rekenvoorbeelden. Volledige artikel

Verplaatsen van 1,6 miljoen kilo over gewapende transportbanen

G. Rammeloo, L. Kuljanski, J. Ruiter, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 74

Om het transport van 3 kazematten met een maximaal gewicht van 1,6 miljoen kilo in een gebied met slappe bodem mogelijk te maken zijn een aantal transportbanen aangelegd. In het ontwerp is niet alleen rekening gehouden met een ondergrond bestaande uit klei- en veenlagen, maar ook met het risico op opbarsten van de bodem bij ontgraving voor de transportbaan. De stabiliteit van deze transportbanen wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van verschillende geokunststoffen. Volledige artikel

Hoe geogrids de prestaties van wegen verbeteren (deel 1)

L. Vollmert, J. Klompmaker, Geotechniek nr. 4, december 2017, pagina 78

Omdat ongebonden wegfunderingen geen trekkrachten kunnen opnemen, kunnen deze constructielagen worden verbeterd door het aanbrengen van een geogrid (funderingswapening). Een belangrijke vraag bij het ontwerpen is bij welke vervormingen de geogrids gaan functioneren. Zijn grote vervormingen nodig om het geogrid een voorspanning te geven? Of werken ze al bij zeer kleine rekken? De afgelopen 10 jaar is een uitgebreid testprogramma uitgevoerd om antwoord te vinden op deze vragen. Volledige artikel