Droogtescheuren in dijken afdichten met zwelklei – nut en noodzaak

W. Ponsteen, G. Willemsen, F. Hogervorst, W. Hälter, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 8

Door droogte kunnen er scheuren ontstaan in een dijk. Extreme scheurvorming is nadelig voor de waterkerende veiligheid. Daarom maakt het Hoogheemraadschap van Delfland grote droogtescheuren ongedaan door deze af te dichten. De effectiviteit van het dichten van droogtescheuren met zwelklei is onderzocht, waarbij vooral is gekeken naar macrostabiliteit. Het blijkt nuttig als overbruggingsmaatregel. Het afdichten van scheuren is effectief om verdere uitdroging van een dijk te beperken, maar leidt niet direct tot een stabiliteitsverbetering. Hoewel zwelklei water doorlaat, leidt de aanwezigheid ervan in de dijk niet tot een opstuwing van de freatische lijn. Volledige artikel


‘Spannend’ stempelraam

R. Reurings, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 12

Voorbij Funderingstechniek heeft gewerkt aan de stempelraamconstructie ten behoeve van de herontwikkeling van de kantoortorens ‘de Tweeling’ aan de Zuidas in Amsterdam. Onderdeel van dit project was de realisatie van een drielaagse parkeergarage tussen (en rondom) de twee bestaande torens. De parkeergarage is gerealiseerd binnen een bouwkuip. Ter stabilisatie van de bouwkuip is gekozen voor een stempelraam met aan één zijde groutankers. Volledige artikel


Automatische verwerking van grote hoeveelheden monitoringdata en parameterfitting voor grondverbeteringswerken met postgis en python-scripts

T. Vergrote, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 20

Landwinning gebeurt meer en meer met ‘niet-geschikte’ gronden waarvoor uitgebreide grondverbeteringswerken nodig zijn. Die gaan gepaard met grondonderzoekcampagnes, constructiefeedback en monitoring. Voor een project in Singapore werd hiervoor een systeem opgezet dat de kracht van Python-scripts combineert met een GIS-database en ORM om de verzamelde overvloed aan data efficiënt te gebruiken. Volledige artikel


Proefterpen op de Markermeerdijken: van theorie naar ontwerp en uitvoering

R. de Jager, J. v.d. Meer, A. Bäcker, R. den Hertog, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 26

Dit artikel behandelt de achtergrond en opzet van de proefterpen op de Markermeerdijken. De proefterpen faciliteren de stap van ontwerp naar uitvoering, waarbij gefaseerde ophogingen op slappe grond in beperkte tijd gerealiseerd moeten worden. De monitoring tijdens de aanleg van de proefterpen levert ijkpunten voor de sterkteontwikkeling en vervormingen in de ondergrond. Volledige artikel


Parametrisch ontwerpen & automatisering geluidswallen ‘knooppunt Hoevelaken’

T. Laumen, R. Oldenkamp, G. Koolman, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 30

Op het project A1A28 Hoevelaken wordt ongeveer 15km aan geluidswal ontworpen. Door de nabijheid en gevoeligheid van een talud, de grote variatie in weggeometrie en de omvang van de geluidswallen is het ontwerpproces geautomatiseerd. Hierbij is er een eerste stap gezet in de richting van parametrisch ontwerpen in civiele projecten. Volledige artikel


Distributed strain/temperature sensing: recente ervaringen

G. van Lysebetten, N. Huybrechts, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 36

Deze bijdrage illustreert met enkele recente praktijkvoorbeelden het potentieel van optische vezeltechnologie in geotechnische toepassingen. Volledige artikel


Digital engineering in het geotechnische vakgebied: toekomstvisie en ontwikkelingen binnen Roal HaskoningDHV

M. de Kant, J. van Es, D. Festra, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 40

Digital Engineering is het automatiseren en integreren van processen en het werken met datastromen. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om het ontwerpproces efficiënter, flexibeler en beter traceerbaar te maken. Dit artikel beschrijft enkele belangrijke onderwerpen binnen Digital Engineering. Volledige artikel


Key aspects of dynamic soil-structure interaction: excerpts from the 58th Rankine Lecture

N. O’Riordan, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 44

The 58th Rankine lecture examines soil-structure interaction under catastrophic collapse, wave loading, high speed trains and dense urban seismic loading using examples drawn from real-world installations. This article will provide a springboard from which resilient, performance-based design methods can be developed and improved, with the promise of feedback from digital data analytics. Volledige artikel


Data-gedreven methodes in geotechnische applicaties

A. Noordam, B.Z. Coelho, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 51

Dit artikel verkent de mogelijkheden van het toepassen van data-gedreven methodes in geotechnische applicaties. Data-fusion, machine learning en een geostatische methode zijn toegepast op verschillende voorbeelden om de actuele staat van de infrastructuur te kunnen beoordelen en voorspellen. De beschreven methodes blijken waardevol te zijn, mits voldoende data met hoge kwaliteit beschikbaar is. Volledige artikel


Geogrid-verankerde damwanden. Deel 1: voorbeeldprojecten en onderzoeksopzet

O. Detert, A. Lavasan, J. van den Berg, P. van Duijnen, D. König, R. Hölter, S. van Eekelen, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 60

Er bestaan verschillende verankeringssystemen voor stalen damwanden met elk hun eigen voor- en nadelen. Een relatief nieuwe methode is een damwand-verankering met geogrids. Een eenduidige ontwerpmethode voor dit alternatief bestaat nog niet, zodat voor ieder ontwerp een uitgebreide numerieke en analytische berekening nodig is. Om te komen tot meer begrip van de weken van constructie en uiteindelijk een generiek ontwerpmethode, is een grootschalig onderzoek opgestart. Dit artikel presenteert vier voorbeeldprojecten met geogrid-verankerde damwanden en beschrijft de doelen van het onderzoek. Volledige artikel


Ontwerpen met de nieuwe richtlijn voor funderingswapening

C. van Gurp, Geotechniek nr. 4, november 2019, pagina 66

Dit artikel beschrijft de in SBRCURnet-verband ontwikkelde ontwerpmethode voor funderingswapening en toont aan de hand van een aantal voorbeelden aan welke meerwaarde funderingswapening kan hebben. Volledige artikel