De Drechtsteden zijn ambitieus als het gaat om economische ontwikkeling en ruimte voor het bedrijfsleven. Groot belang wordt gehecht aan versterking van bestaande regionale bedrijvigheid zoals metaal-elektro, zakelijke dienstverlening en detailhandel en aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van kennisintensieve dienstverlening.

De economische samenwerking tussen de Drechtsteden groeit, getuige onder meer de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden in juli 1999. Tegelijkertijd groeide bij zowel bedrijfsleven als overheden de behoefte aan een integrale economische toekomstvisie en een actieplan voor de Drechtsteden. Dit alles was de basis voor het Strategisch Economisch Profiel (SEP) Drechtsteden, inmiddels vooral bekend onder de titel Drechtstad, Shipping Valley. De Drechtsteden hebben inmiddels in hoofdlijnen ingestemd met de visie. In de presentatie gaat Peter Brandenburg, voorzitter van de Stuurgroep Shipping Valley, vooral in op de actuele ontwikkelingen, anders gezegd de uitvoering op weg naar de visie.

Het SEP analyseert de sterke en zwakke punten en kansen voor economische ontwikkeling van de Drechtsteden. Belangrijker is dat het SEP in haar 'Visie Drechtstad 2015' aangeeft op welke wijze de economische ontwikkeling van de regio optimaal gestalte krijgt. Speerpunten daarin zijn de maritieme metaal-elektrosector, de ICT-sector en de creatieve logistieke sector. Verder kent Drechtstad 2015 een attractief werk-, woon- en leefklimaat waardoor mensen graag in de regio komen en blijven. De Drechtsteden werken bestuurlijk-functioneel en ruimtelijk nauw samen, bij voorkeur als één Drechtstad.

De route naar het bereiken van de visie op Drechtsteden 2015 wordt aangegeven door zo'n 60 'mijlpalen'. Ze zijn geclusterd rond kernelementen uit de visie:

Het creëren van:

  • faciliteiten t.b.v. de nieuwe invulling van de regionale economie;
  • een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in het centrum en daarbuiten;
  • een geschikte infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer;
  • een actief regionaal ontwikkelingsnetwerk.

Met name door middel van het Natte Cluster projekt wordt de visie vorm gegeven. Dit projekt behelst een onderzoek naar de mogelijkheden om het natte cluster een sterker economisch aandeel te geven in de ontwikkeling van de Drechtsteden. Door de gunstige ligging van de Drechtsteden op het kruispunt van drie drukbevaren rivieren en de kruising van de rijkswegen A15 en A16 zijn goede mogelijkheden te scheppen voor shortsea, binnenvaart en transport over land.