Presentatie door dijkgraaf ir. H.H.G. (Herman) Dijk op 7 februari 2012

Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het doel van de Deltawet die op 28 juni 2011 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor het Deltafonds waarmee de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris. Die moet ervoor zorgen dat er elk jaar een Deltaprogramma wordt opgesteld en dat er over de voortgang wordt gerapporteerd. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) ’’Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn zaken van wezenlijk belang voor Nederland. Zij vragen een lange-termijn aanpak. De Deltawet garandeert dit.’’

Er wordt de laatste tijd meer en meer gesproken over de rollen en taken van de verschillende organisaties daarbij. Bijzonder is natuurlijk onze eeuwenlange geschiedenis met de waterschappen. Alle sectoren in onze maatschappij en economie hebben een groot belang bij een goede waterveiligheid. De ene sector wenst daarbij een zo laag mogelijk peil; de ander juist een zo hoog mogelijk peil. Welke taken voeren de waterschappen uit en welke veranderingen spelen daar momenteel? Hoe worden hun werkzaamheden gefinancierd, maar evengoed: hoe zijn deze organisaties democratisch verankerd? Wat maakt het Waterschap Groot Salland zo specifiek? Welke projecten staan er in het werkgebied van Groot Salland en omgeving op stapel? Dit en verder een breed scala aan technische en niet technische onderwerpen gerelateerd aan Waterschap Groot Salland komen aan bod.