JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING – AFD. OFFSHORE TECHNIEK
18 mei 2017
KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag
Aanvang 19:00 uur (voorafgaand aan de lezing)

AGENDA
1. Welkom en Opening

2. Notulen van 49e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2016

3. Jaarverslag over 2016 van de Secretaris

4. Jaarverslag over 2016 van de Penningmeester
* Financieel Jaarverslag 2016
* Balans 2016 / Staat van Baten en Lasten 2016

5. Goedkeuringsverklaring Kascommissie 2016

6. Benoeming Kascommissie 2017

7. Begroting voor 2017

8. Bestuurswisselingen
Aan de beurt van aftreden is Robert Plat (Royal IHC). Hij stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn. Het bestuur vraagt hem te herbenoemen.
Tussentijds is aangetreden Jochem Oomen (Heerema Marine Contractors). Hij vervult de functie van secretaris. Het bestuur vraagt hem nu officieel te benoemen.
Daarnaast stelt voor Sjoerd Meijer (Tideway) te benoemen als bestuurslid.
Mochten er andere kandidaten zijn, dan zijn deze welkom samen 10 handtekenigen van OT-leden.
Per 1 oktober 2016, in verband met de jaarlijkse bestuurswisseling binnen het Dispuut Offshore Technology, is Jonathan van der Helm opgevolgd door Huub Hillen

9. Programma 2017-2018

10. Rondvraag

11. Sluiting