JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING – AFD. OFFSHORE TECHNIEK
18 april 2019
Heerema Marine Contractors, Vondellaan 47, Leiden
Aanvang 18:45 uur (voorafgaand aan de lezing)

AGENDA
1. Welkom en Opening

2. Notulen van 51e Algemene Ledenvergadering d.d. 17 mei 2018

3. Jaarverslag over 2018 van de Secretaris

4. Jaarverslag over 2018 van de Penningmeester
* Financieel Jaarverslag 2018
* Balans 2018 / Staat van Baten en Lasten 2018

5. Goedkeuringsverklaring Kascommissie 2019

6. Benoeming Kascommissie 2019

7. Begroting voor 2019

8. Bestuurswisselingen
Aan de beurt van aftreden zijn Coen Friederich (einde tweede termijn), Dick de Jong (einde eerste termijn), Wouter Slob (einde tweede termijn) en Solange van der Werff (einde tweede termijn).
Coen Friederich, Wouter Slob en Solange van der Werff stellen zich niet beschikbaar voor een derde termijn.
Dick de Jong stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn.

Tussentijds zijn aangetreden Bertus Bernhard, Martijn Meijer, Hugo Romer en Andreina Romero. Zij organiseren samen met het bestuur Jubileumactiviteiten in 2019. Het bestuur vraagt hen nu officieel te benoemen.
.
Mochten er andere kandidaten zijn, dan zijn deze welkom samen met 10 handtekeningen van OT-leden.
Per 1 oktober 2018, in verband met de jaarlijkse bestuurswisseling binnen het Dispuut Offshore Technology, is Bart Westerveld opgevolgd door Daan Kusters.

9. Programma 2019-2020

10. Rondvraag

11. Sluiting