Een blockchain maakt het mogelijk gegevens permanent en onwijzigbaar op te slaan en is een soort database. Er worden transacties in vastgelegd die onomkeerbaar zijn en daardoor betrouwbaar. Bovendien is geen vertrouwde tussenpartij nodig. De transacties worden verzameld en in blokken samengevoegd. Deze blokken worden weer aaneengeregen, vandaar de naam blockchain.

De blockchain draait op een groot aantal computers, die ieder een kopie van de blockchain hebben. Door een incentive mechanisme zijn mensen bereid hun computers hiervoor ter beschikking te stellen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is bitcoin. Hier krijgen de zogenaamde miners, die de transacties controleren en samenvoegen in blokken, een beloning van ca. 94.000 euro. Deze beloning wordt iedere 10 minuten "verloot" tussen alle miners. Om voor deze beloning in aanmerking te komen moeten de miners een puzzel oplossen, wie de puzzel als eerste oplost wint, mag het blok maken en krijgt de beloning. De puzzel zelf is niet belangrijk, het enige belangrijke er aan is dat de puzzel moeilijk oplosbaar is. Dit creëert natuurlijk een wedloop waarbij steeds krachtiger computers worden ingezet, waardoor het stroomverbruik ook enorm toeneemt.

Er zijn ook alternatieve blokchains die dit nadeel van stroomverbruik niet hebben en daardoor veel interessanter zijn. Het betrouwbaar vastleggen van transacties in de blockchains maakt een groot aantal applicaties mogelijk zoals: digitaal geld, volgens logistieke ketens, vervanging van kadaster, KVK etc.


Verslag afsluitende ALV

Na de voordracht van Gerard Persoon over het onderwerp Blockchain en wat je er mee kunt, werd de afsluitende Algemene Ledenvergadering van de afdeling Regio Den Haag gehouden in het KIVI-gebouw aan de Prinsessegracht 23 in Den Haag. Ter gelegenheid van het speciale karakter van deze bijeenkomst werd voorafgaand een uitstekend buffet geserveerd voor de aanwezigen in het KIVI-restaurant.

Een belangrijk agendapunt betrof de komende schaalvergroting per 1 januari 2018 door het samenvoegen van de KIVI afdeling regio’s Den Haag, Leiden en Zuid-Holland Zuid tot de nieuwe KIVI afdeling Regio Zuid-Holland. Aanwezig waren een aantal leden en alle bestuursleden van de regio’s Den Haag en Leiden. Van het KIVI bureau waren aanwezig de directeur Micaela dos Ramos en de accountmanager voor de KIVI Regio’s Andries Ritsema.

De agenda werd conform als aangekondigd in de ALV-convocatie afgewerkt en het financiële gedeelte met de jaarrekeningen over 2013, 2014,2015 en 2016 waren al door het KIVI-bureau opgemaakt en vastgesteld. Deze stukken zijn inmiddels aan het dossier toegevoegd. Het KIVI-bureau zal in overleg met het hoofdbestuur de jaarrekening 2017 vaststellen en het batig saldo ter beschikking stellen aan de nieuwe KIVI afdeling Regio Zuid-Holland.

Agenda zoals werd afgewerkt

 • Opening
 • Vaststelling van de agenda
 • Mededelingen en toelichting op de voorgenomen schaalvergroting  per 1 januari 2018 door   samenvoeging van de KIVI afdeling Regio’s Den Haag, Leiden en Zuid-Holland Zuid tot de nieuwe KIVI afdeling Regio Zuid-Holland.
 • Bespreken en vaststellen van de jaarstukken over 2017
 • Verslag ALV 2016
 • Secretarieel jaarverslag 2016/2017
 • Financieel jaarverslag 2016/2017, tekst en getallen
 • Decharge van het bestuur met betrekking tot de financiën.
 • Vanwege het opheffen van o.a. de KIVI afdeling Regio Den Haag werd een kort overzicht gegeven van alle activiteiten die de afgelopen negen jaren werden georganiseerd al dan niet in samenwerking met de afdeling Regio’s Leiden en Zuid-Holland Zuid.
 • Vervolgens werd afscheid genomen van de bestuursleden Jos Meijer en Dick Havenaar van de Regio Den Haag en Ronald Smith, Leo Knoester, Paul van Moerkerken, en Hassan Ait El Houssi van de Regio Leiden door de directeur van het KIVI-bureau Micaela dos Ramos.
 • Sluiting van het ALV gedeelte.

Uitreiking onderscheidingen

De uittredende bestuursleden werden toegesproken door de directeur Micaela dos Ramos en bedankt voor hun jarenlange inzet en uitgevoerde werkzaamheden voor genoemde regioafdelingen van KIVI en KIVI in het bijzonder. Namens het hoofdbestuur van KIVI zijn door Micaela dos Ramos aan de uittredende bestuursleden de volgende onderscheidingen uitgereikt. De bestuurspenning werd uitgereikt aan: Ronald Smith, Leo Knoester, Paul van Moerkerken, Hassan Ait El Houssi van de KIVI Regio Leiden en aan Dick Havenaar van de KIVI afdeling Regio Den Haag. Aan Jos Meijer werd de KIVI Instituutserepenning uitgereikt. Daarnaast werd Dick Havenaar benoemd als Lid van Verdienste van de KIVI afdeling Regio Den Haag.

Na afloop werd onder het genot van een drankje en een hapje gezellig nagepraat over de gehouden ALV en de toekomstverwachting op de schaalvergroting die per 1 januari 2018 zal ingaan.

Aldus opgemaakt en vastgelegd op 7 november 2017.

Jos Meijer en Dick Havenaar

Uitgetreden bestuurders KIVI afdeling Regio Den Haag

Programma

 -  uur Buffet
 -  uur Lezing Blockchain
 -  uur Algemene Ledenvergadering
 -  uur Sluiting met een drankje