De afdeling Risico Beheer en Techniek heeft de eer u uit te nodigen voor een symposium over Energietransities en ontwikkelingen in de veiligheidskunde op vrijdag 5 november a.s.

Onderwerpen:

1. Energiedragers en Energietransities in de geschiedenis – Deel 1 (Ir. Drs. Fred van Iddekinge)

2. Van Veiligheid naar veiligheidskunde (Dr. Paul Swuste)

3. Ontwikkeling van veiligheidskundige metaforen, modellen en theorieën (Dr. Paul Swuste)

Dagvoorzitter:  Prof. Dr. Ir. John Stoop

Floor manager: Ing. Anton Arnoldus

In het KIVI gebouw gelden de KIVI huisregels. Dat houdt op dit moment in, dat deelnemers een “Coronapas” of equivalent moeten kunnen en willen tonen.

Over de onderwerpen

1. Energiedragers en Energietransities in de geschiedenis – Deel 1 (Ir. Drs. Fred van Iddekinge)

De lezing is de eerste van een drieluik over het onderwerp: Energiedragers en Energietransities. De delen twee en drie zullen op een volgend symposium worden behandeld.

Fred van Iddekinge neemt ons mee naar de energietransities, die de mensheid (tot nu toe opportunistisch en ongeorganiseerd) heeft meegemaakt. Wat ging er goed en wat ging er fout? Wat wij kunnen leren om de komende energietransitie succesvol te laten verlopen?

Grondbeginselen van energiedragers en energietransities – definities en begrippen – fysische en chemische wetmatigheden – wat is mogelijk en onmogelijk?

De menselijke mentaliteit ten opzichte van risicomanagement bij iedere transitie in het teken van de tijd.

2. Van Veiligheid naar veiligheidskunde (Dr. Paul Swuste) en

3. Ontwikkeling van veiligheidskundige metaforen, modellen en theorieën (Dr. Paul Swuste)

Hoe zijn de modellen, metaforen en theorieën over ongevalsprocessen in de industrie ontstaan en hoe hebben ze elkaar beïnvloed en welke kant gaat het op?

De kennisontwikkeling start met de veiligheidstechniek uit de 19e eeuw en loopt door naar de socio-technische benadering van ongevalsprocessen. Daartussen zullen de domino-metafoor, de opkomst van barrières, latente factoren en andere relevante onderwerpen de revue passeren.

De vraag blijft staan of we ongevalsprocessen, inclusief de majeure ongevalsprocessen, alleen achteraf kunnen begrijpen of ook kunnen voorspellen.

Tijdschema

 14:30 - 15:00 uur

 Inloop met koffie en thee

 15:00 - 15:15 uur

 Inleiding Drieluik Energiedragers en Energietransities 1750 tot 2050

 15:15 - 16:00 uur

 Deel 1 Drieluik Energiedragers en Energietransities van 1750 – 2050

 16.00 - 16.10 uur

 Vragen, opmerkingen, discussie

 16:00 - 16:45 uur

 Van veiligheid naar veiligheidskunde

 16:45 - 17:15 uur

 Pauze met koffie, thee en koude frisdranken 

 17:15 - 17:50 uur

 Kennisontwikkeling van veiligheidskundige metaforen, modellen en   theorieën

 17:50 - 18:00 uur

 Paneldiscussie

 18:00 - 18:30 uur

 Borrel, napraten en netwerken

Over de sprekers

ir. Drs. Fred van Iddekinge

Fred van Iddekinge is lid van het afdelingsbestuur van de afdeling KIVI-RBT. Hij studeerde aan de TUDelft en behaalde daar twee masters: een in chemie en een tweede als nucleair ingenieur. Aan de EUR behaalde hij een MBA. Hij werkte als chemisch ingenieur in de procesindustrie,  senior nucleair veiligheidsinspecteur bij VROM, heeft 20 jaar ervaring bij de IAEA, het International Atomic Energy Agency), de laatste jaren als board member van diverse werkgroepen, werkte zes jaar als risico- en veiligheidsspecialist, had tal van nevenfuncties, zoals rapporteur van incidenten en veiligheid aan het Nederlandse parlement, lid ledenraad KIVI, lid afdeling Kerntechniek. Hij woonde en werkte 2 jaar in Engeland en 3 jaar in de Verenigde Staten.

Kortom: Fred van Iddekinge brengt kennis binnen.

Dr. Paul Swuste

Paul Swuste was universitair hoofddocent bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft. Gepensioneerd is hij nog steeds verbonden aan de TUDelft. Afgestudeerd als biochemicus aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de TUDelft gepromoveerd op het proefschrift ‘Occupational hazards and solutions’.

Paul onderzoekt arbeidsomstandigheden en procesveiligheid binnen de sectoren staal, rubber, asbest, bouwnijverheid en transport. Hij was verantwoordelijk voor de post academische cursus ‘Management of Safety, Health and Environment (MoSHE). Zijn indrukwekkende literatuurlijst vermeldt titels over zowel over onderwijs als onderzoek.

Hij zat in nationale en internationale kennisverenigingen voor veiligheidskunde en arbeidshygiëne en begeleidingscommissies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en de Gezondheidsraad. Een van zijn dikke boeken heet From safety to safety science, dat hij schreef met enkele collega’s. Het thema van zijn voordracht. 

Kortom, Paul Swuste is een kenner op het gebied van veiligheid, haar geschiedenis, veiligheidsrisico’s en -onzekerheden met ferme blik op de toekomst.

Prof. Dr. Ir. John Stoop

John Stoop is bestuurslid van de afdeling RBT van het KIVI. Hij is gespecialiseerd in de veiligheid van transport, in het bijzonder in de lucht- en ruimtevaart. Als onderzoeker heeft hij een prachtige staat van dienst met talloze, toonaangevende publicaties. Onlangs verscheen het boek Enhancing Safety, the Challange of Foresight onder auspiciën van de  Europese Commissie, waaraan hij belangrijke bijdragen leverde. 

Floor manager Ing. Anton Arnoldus

De floor manager bewaakt het proces en staat de programma commissie ter zijde waar dat nuttig, noodzakelijk en wenselijk is.

De Programma Commissie van RisicoBeheer en Techniek ziet uit naar uw komst!