Op voordracht van het bestuur van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek heeft het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs mr. ing. John van der Puil benoemd tot Lid van Verdienste van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.

John van der Puil was secretaris van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek van 17-01-2014 t/m 28-01-2016 en bestuurslid van 28-01-2016 t/m heden. Hij is lid van de programmacommissie van 26-04-2017 t/m heden en lid/archivaris van 09-09-2021 t/m heden.

John is van meet af aan betrokken bij de inrichting en het (bij)sturen van de in 2013 opgerichte KIVI vakafdeling RisicoBeheer en Techniek (KIVI-RBT). Van alle bestuursleden is hij de meest actieve en de meest productieve. Als oudste bestuurslid heeft juist hij het meeste oog voor innovatie en verjonging van KIVI-RBT.

Dankzij het nimmer aflatende enthousiasme van John komt het nog jonge KIVI-RBT een moeilijke periode van passiviteit en bestuurlijke perikelen door en wordt in 2021 een hoofdstuk afgesloten met het aantreden van een nieuw, sterk verjongd bestuur. De werkgroepenstructuur van de afdeling is verlaten en vervangen door een dynamische programmacommissie die thans tien actieve leden telt van uiteenlopende pluimage.

KIVI-RBT is veel dank verschuldigd aan John van der Puil individueel. Jarenlang vervulde hij op onnavolgbare wijze diverse functies binnen ons bestuur. Als secretaris verzorgde hij punctueel in excellente bewoordingen de verslaglegging van bestuurs- en afdelingsvergaderingen en als trekker van de werkgroep Analyse en Ontwikkeling, later als portefeuillehouder Analyse en Ontwikkeling, leidde hij menig KIVI-RBT symposium.

Tenslotte zij opgemerkt, dat John tijdens de corona-lockdown periodes met rustige, vriendelijke volharding steeds weer mensen heeft weten te benaderen, interesseren en activeren om bij te dragen aan KIVI-RBT. Het is niet overdreven te melden, dat John de afdeling nagenoeg alleen door deze periode heen heeft getild.