Op 24 juni 2013 stemde de Ledenraad van het KIVI in met de oprichting van de nieuwe KIVI vakafdeling RisicoBeheer en Techniek (KIVI-RBT), waarna op 9 oktober 2013 de startbijeenkomst, tevens eerste Algemene Ledenvergadering (ALV), plaatsvond. Inmiddels telt deze nog jonge multidisciplinaire vakafdeling ruim 170 leden; d.w.z. ongeveer 1% van alle KIVI-leden is KIVI-RBT lid.

De afgelopen jaren is volop aandacht besteed aan maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen in (mini-)symposia en workshops. Daarnaast streeft de afdeling er naar aan veiligheidsdenken, gebaseerd op systematische risicoanalyse(s), zowel binnen als buiten het KIVI, bredere bekendheid te geven. Immers bij elk ontwerpproces en elke bedrijfsvoering worden bewust en onbewust risico’s genomen. KIVI-RBT deelt deze in volgens het alom bekende 4-kwadranten model: 1. Bekend en Bewust, 2. Bekend en Onbewust, 3. Onbekend en Bewust (blinde vlekken) en 4. Onbekend en Onbewust (zwarte gaten). Recente incidenten, ongelukken en rampen zijn door de afdeling onderzocht en de door de ontwerpers en bedrijvers genomen risico’s, die tot het voorval leidden, zijn bepaald.

De afdeling heeft een substructuur met een Programma Commissie die zich uit in drie aandachtsgebieden, ieder met een eigen portefeuillehouder: Analyse en Onderzoek (A&O), Praktijk en Implementatie (P&I) en Communicatie en Informatie (C&I). Het huidige afdelingsbestuur is thans aan het einde van zijn eerste of tweede zittingstermijn gekomen. Conform de vigerende KIVI-statuten dienen benoemingen en eventuele herbenoemingen aan de ALV te worden voorgelegd en goedgekeurd.

Op dit moment is een ALV 2020-2021 voorzien na het KIVI Jaarcongres 2020. Gezien de huidige COVID-19 maatregelen zal over de aard van deze (al dan niet virtuele) bijeenkomst eind november een besluit worden genomen.

Eind 2020 komen de volgende bestuursfuncties vrij:
•    VOORZITTER
•    SECRETARIS
•    PENNINGMEESTER
•    STUDENT / YOUNG KIVI-RBT LID (≤ 35 jaar)


De Programma Commissie van KIVI-RBT, die door het KIVI-RBT bestuur belast is met het uitvoeren van activiteiten en het opstellen van jaarplannen, nodigt kandidaten uit zich te melden bij rbt@kivi.nl. De afdeling streeft bestuursverjonging na en verbreding van het afdelingsbestuur met bestuursleden uit andere KIVI-afdelingen. Daarnaast is de afdeling nog steeds op zoek naar vrouwen in ons bestuur.