Bijeenkomst RBT Werkgroep C&I

Omschrijving

Ervaringsdeskundigen zijn het erover eens dat adequate communicatie en informatieverschaffing integrale bestanddelen zijn van effectief risicobeheer.

Met name bij communicatie naar het “grote publiek” of “de belanghebbende burger” is het daarbij vaak moeilijk de beschikbare informatie zodanig te presenteren dat deze voldoet aan de (zeker in eerste instantie) soms nogal diffuse informatiebehoefte. Als dergelijke informatie aanvankelijk als voldoend aan de informatiebehoefte wordt ontvangen, betekent dat nog niet dat daarmee de risico’s zelf aanvaardbaar zijn, of dat de betekenis van rest-risico’s helder is.

Met de informatieverschaffing rond de risico’s van de Groningse aardgasproductie als “case of reference” heeft ir. Rob Geerts (AVIV / Adviseurs voor externe veiligheid) studie gedaan, lezingen gehouden en gepubliceerd over het spanningsveld tussen het toekennen van betekenis aan risico-informatie, en de verschillende invalshoeken en gezichtspunten die informatieverschaffers en –ontvangers daarbij onvermijdelijk zullen hebben.
In deze bijeenkomst zal Rob Geerts nader op deze probleemstelling ingaan.

In de opvolgende discussie, zal -in voorbereiding op het middagsymposium van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek-, van gedachten gewisseld worden over de relevantie van Communicatie en Informatie binnen het symposiumthema: Innovatie, risicobeheer en regelgeving.

Tenslotte zal een korte discussie plaatsvinden over de wenselijkheid en mogelijkheid een goed gedefinieerd begrippenkader t.a.v. risico’s te ontwikkelen.

14.00 - 14.15 uur Update activiteiten werkgroep Communicatie en Informatie
14.15 - 14.45 uur Presentatie ir. Rob Geerts, en discussie
14.45 - 15.15 uur Gedachtenwisseling over risicocommunicatie en -informatie (in samenhang met symposiumthema)
15.15 - 15.30 uur Begrippenkader risicobeheer

Locatie

DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

Organisator

Risicobeheer en Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

dr.ir. Harry Spaas, via onderstaand e-mailadres

hmspaaskok@hotmail.com

Routebeschrijving

Link naar symposium

Inschrijven voor leden

Inschrijven