Status Energie Dialoog

Omschrijving

Dit is deel 5 van een serie bijeenkomsten, waarin KIVI-ingenieurs, ministeries & energiewoordvoerders hun zienswijze geven op het Energierapport. In het najaar van 2016 zijn de resultaten van de Energie Dialoog aangeboden aan de Minister, wat geleid heeft tot de Energieagenda.

Vervolgens willen we om PARTIJ OVERSTIJGEND invloed te krijgen op de Tweede Kamerverkiezingen door samen een brief te schrijven aan de energiewoordvoerders van alle politieke partijen.
Doel: 10-puntenplan waar de politiek zich ongeacht politieke kleur zich aan moet houden (randvoorwaarden/ ontwerpregels).
Eindresultaat: PARTIJ OVERSTIJGEND 10-puntenplan opsturen naar alle politieke partijen.

Over het Energierapport:
Het Energierapport 2015 geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Bij het opstellen van het Energierapport is gebruik gemaakt van het advies “Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050 ” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Het Energierapport gaat over de langere termijn: het Nederlands energiebeleid van na 2023. Het is de missing link dus tussen het Energieakkoord uit 2013 en de afspraken van Parijs medio 2015 om de opwarming uiteindelijk te bedwingen. Het energieakkoord bepaalt hoe we op korte termijn, tot uiterlijk 2023, komen tot 16 procent duurzaam opgewekte energie en een forse energiebesparing. De klimaatafspraken uit Parijs gaat over het terugdringen van de uitstoot van CO2, binnen Europa tot 95 procent in 2050.

Met het Energierapport nodigt het kabinet burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties uit om in 2016 deel te nemen aan een maatschappelijke dialoog. Daarin kan iedereen zich uitspreken over de gewenste strategie om onze toekomstige energievoorziening op een duurzame manier vorm te geven.

Over de KIVI TME Energie Dialoog:
TME voelt zich aangesproken door de oproep van de minister en roept alle ingenieurs van KIVI op hieraan mee te doen. In 2016 organiseerde TME een viertal lezingen die elk een deel van het energierapport belichten; te weten de aanpak voor de energie-intensieve industrie (I), de verandering van de mobiliteit (II), en de uitdagingen in de agro-sector (III), gevolgd door een afsluitende bijeenkomst over de mogelijkheden om die veranderingen te organiseren. Na elke lezing publiceert TME de inleiding en verzoekt KIVI-leden te reageren. Reacties zijn meegenomen in een rondetafel gesprek op 21 juni 2016, wat geleid heeft tot dit rapport (zie link hieronder)

Alle opbrengsten samen van alle Energiedialogen: (zie link hieronder).

Over de Energieagenda:
De Energieagenda geeft aan hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot: (zie links hieronder)

Spreker(s)

Meindert Smallenbroek is Directeur Energie & Omgeving van Ministerie van Economische Zaken.
Peter Schmeitz is werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken als projectleider van de Energie Dialoog
Jan Jaap van Halem, van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, zal ook aanwezig zijn

Locatie

KIVI-gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Techniek, Maatschappij & Economie

Naam en contactgegevens voor informatie

Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

tme@kivi.nl

Einddocument Energie Dialoog

Opbrengsten Energie Dialoog

Energieagenda

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorzie

Inschrijven voor leden

Inschrijven