Agenda voor de 44ste Algemene Ledenvergadering

28 september 2017, 14:00-15.00
RDM, Rotterdam
…………………………………

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Notulen 43ste ALV

4.    Activiteiten 2017 en 2018

5.    Financieën
       a.    Realisatie 2016

       b.    Begroting 2016
       c.    Begroting 2017
       d.    Kascommissie

6.    Bestuurszaken
       Aftredend in 2017: Esther Bennett
       Nieuw bestuurslid gevraagd

7.    Rondvraag

8.    Sluiting