RVOI

KIVI is de initiatiefnemer van de RVOI, de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau. Vanaf 2011 is hiervoor De Nieuwe regeling (www.kivi.nl/dnr) gekomen. De RVOI zal niet meer worden herzien. Onderstaand tref je de meest recente informatie (2001) aan over de RVOI.


Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau

Uw opdrachtgever wil weten waar hij met u aan toe is. Daarvoor gebruikt u de RVOI. Deze vertrouwde regeling, die al meer dan honderd jaar bestaat, is een initiatief van KIVI. 

De regeling wordt uitgegeven door KIVI dat het auteursrecht bezit, en zij is erkend door de bouwministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De regeling is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, waarmee zij rechtsgeldig is en waardoor u niet meer hoeft te deponeren.

De meest recente versie van de RVOI is uit 2001. De RVOI is ook digitaal beschikbaar in de Nederlandse en Engelse versie. De Nederlandse versie is rechtsgeldig, de Engelse versie is slechts ter informatie.

RVOI bestellen
rvoi.jpg

RVOI-geschillen naar Raad van Arbitrage

KIVI heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bereid gevonden om alle geschillen af te wikkelen die na 2 januari 2013 conform het arbitrage beding uit de RVOI aanhangig worden gemaakt. Daartoe treedt een nieuw reglement van de Commissie van Geschillen in werking per 2 januari 2013. Dit reglement verwijst naar het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor de wijze van geschilbeslechting. Geschillen op grond van de RVOI dienen daarom vanaf die datum bij de Raad van Arbitrage aanhangig te worden gemaakt.

Met het oog op de beslechting van deze geschillen zijn (op voordracht van KIVI en NLIngenieurs) door de Raad van Arbitrage vier extra arbiters benoemd met specifieke technische deskundigheid op de vakgebieden die vaak aan de orde zijn in geschillen die op grond van de RVOI aan de orde worden gesteld. De Commissie van Geschillen blijft in functie voor de afwikkeling van geschillen die vóór 2 januari 2013 aanhangig zijn gemaakt. Deze lopende geschillen worden onverkort conform het oude reglement afgewikkeld. Het secretariaat daarvan blijft bij Ubink Vastgoedadvocatuur in Zwolle.

www.raadvanarbitrage.nl

Gebruik van de regeling

Iedereen, lid of geen lid van KIVI, mag de leveringsvoorwaarden van de RVOI toepassen. Het boekje bevat de Leveringsvoorwaarden en het Reglement van de Commissie van Geschillen (CvG). Het vroegere Rode boekje van de RVOI 1998 bevatte aparte bijlagen over bouw- en waterbouwkunde, constructies, technische installaties, milieutechnologie, akoestiek en bouwfysica, scheepsbouw, geodesie en projectmanagement. M.i.v. de zomer 2001 staan de bijlagen van het Rode boekje, de bijlagen A t/m K op de websites van KIVI en NLingenieurs. Op last van de NMa (Nederlandse MededingingsAutoriteit) mogen geen adviesuurtarieven van ingenieurs en bureaumedewerkers worden gegeven. Tarieven moeten in vrije concurrentie en onderhandeling tot stand komen, net zoals bij makelaars en notarissen.

Tips voor het gebruik

Wij raden u aan in de tekst van uw offertebrieven steeds de zin op te nemen:"Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI (jaartal) van toepassing."

Het meesturen van de RVOI bij de offerte is niet altijd noodzakelijk. U kunt wel aanbieden de RVOI desgewenst te verstrekken. De RVOI moet wel ter hand worden gesteld wanneer de opdrachtgever erom vraagt of, uit voorzorg, bij particulieren of kleine wederpartijen. De RVOI is een onderdeel van het contract tussen het ingenieursbureau en de opdrachtgever. Er staan afspraken in waar beide partijen zich aan moeten houden. Vandaar dat de opdrachtgever van de RVOI in het bezit moet zijn gesteld.

Commissie van Geschillen

Indien twee of meer partijen een overeenkomst sluiten op basis van de RVOI zullen eventuele daaruit voortvloeiende geschillen als regel worden opgelost door arbitrage: een deskundige, vlotte en betaalbare manier om een geschil te beslechten. Het reglement hierover treft u aan in de RVOI. De CvG is belast met de reglementering en procedurele organisatie van deze arbitrages. Zij is ook attent op behoeften aan aanpassing, aanvulling en/of wijziging van de RVOI. Elk jaar brengt de CvG een jaarverslag uit – verkrijgbaar bij KIVI – met onder meer een korte en geanonimiseerde samenvatting van de gewezen arbitrale vonnissen. Geschillen zijn aan te melden en de Memorie van Eis is in te dienen bij het juridisch secretariaat van de CvG:

Commissie van Geschillen RVOI
p/a Ubink Vastgoed Advocatuur
Burgemeester van Roijensingel 18
8011 CT Zwolle
tel: 038-4255620, fax: 038-4255621

Bijlagen bij de RVOI 2001

Hieronder vindt u de bijlagen A t/m K van de RVOI 2001. Tevens is hierbij een modelcontract met toelichting en het actuele Reglement van de Commissie van Geschillen bijgevoegd.

Bijlage A: Bouw- en Waterbouwkunde (13 pag.) Bijlage B: Constructies (13 + 20 pag.) Bijlage C: Technische Installaties (18 pag.) Bijlage D: Milieutechnologie (14 pag.) Bijlage E: Akoestiek en Bouwfysica (6 pag.) Bijlage F: Maritiem Onderzoek en Consultancy (9 pag.) Bijlage G: Geodesie (3 pag.) Bijlage H: Projectmanagement (8 pag.) Bijlage J: Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer (6 pag.) Bijlage K: Bouwkosten (9 pag.) Modelcontract met toelichting (8 pag.) Reglement van de Commissie van Geschillen