Op woensdagavond 27 oktober zal de tweede algemene ledenvergadering van de KIVI-afdeling Chartered Engineering plaatsvinden. Als onderdeel van deze vergadering gaan wij nader met elkaar in gesprek over Continuing Professional Development (CPD), een onderwerp dat de nodige vragen oproept onder Chartered en Incorporated Engineers, evenals kandidaten. Om ons van bruikbare inspiratie te voorzien, verwelkomen wij met trots Ben Jones van de Engineering Council met een presentatie over CPD in het Verenigd Koninkrijk. Ben werkt sinds 2012 voor de Engineering Council, aanvankelijk als Professional Development Coordinator en sinds 2018 als Product Manager Professional Standards, waarbij CPD steeds centraal heeft gestaan. Ben heeft in die periode sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van CPD van een ‘goed idee’ naar een formele kwaliteitsstandaard voor ingenieurs. Wij verwachten veel van hem te kunnen leren in deze interactieve sessie.

Elke Chartered of Incorporated Engineer moet jaarlijks vijftig CPD uren registreren, verdeeld over alle competenties van het chartership. Na twee jaar wordt die periode afgesloten en wordt, als er tenminste 100 CPD uren zijn geregistreerd, de registratie als Chartered of Incorporated Engineer met twee jaar verlengd (ook wel bekend als ‘herregistratie’). Steeksproefgewijs wordt er door KIVI gekeken of de CPD uren goed zijn bijgehouden. CPD is er echter niet alleen om aan de regels voor herregistratie te voldoen, het is ook een spiegel die je je zelf voorhoudt. CPD is dus ook om jezelf inzicht te geven in je professionele ontwikkeling, je eigen verbeterpunten te ontdekken, in welke competentie, en hier actief mee aan de slag te gaan om professioneel sterker te worden. De eigen ontwikkeling en de reflectie daarop is een belangrijke pijler in het Chartership.

De afdeling Chartered Engineering gaat graag met de leden in gesprek over hoe CPD het beste kan worden ingevuld. Wat geldt nou als CPD en hoe moet je dat registreren? Vanuit deze sessie zal er een nieuw handvat worden gemaakt waar Chartered en Incorporated Engineers zich aan kunnen vasthouden bij hun CPD en de registratie daarvan.

Kortom, wij kijken uit naar een boeiende avond.

Vanwege Covid19 is de ruimte beperkt. Daarom zal de avond op een hybride manier zijn georganiseerd. Je kan live aanwezig zijn maar ook via teams digitaal aanschuiven. 

Zet de datum alvast in je agenda.

Dr. ir. Eelco Schrik CEng
Voorzitter KIVI Chartered Engineering


The second general meeting of the KIVI Chartered Engineering department will take place on Wednesday evening 27 October. As part of this general meeting, we will engage with each other in a session on Continuing Professional Development (CPD), a topic that triggers quite a few questions among Chartered and Incorporated Engineers, as well as candidates. To provide us with useful inspiration, we are proud to welcome Ben Jones from the Engineering Council with a presentation on CPD in the UK. Ben has been working for the Engineering Council since 2012, initially as a Professional Development Coordinator and since 2018 as a Product Manager Professional Standards, always focusing on CPD. During that period, Ben contributed greatly to the development of CPD from a 'good idea' to a formal quality standard for engineers. We expect to learn a lot from him in this interactive session.

Every Chartered or Incorporated Engineer must register 50 CPD hours every year, divided over all chartership competences. After two years, the registration period is closed, and, if at least 100 CPD hours have been registered, the registration as Chartered or Incorporated Engineer is prolonged by two years (also referred to as ‘re-registration’). KIVI will apply spot checks to see if CPD hours have been registered correctly. However, CPD is not only there to comply to the requirements for re-registration, it is also intended as a mirror for personal reflection. CPD is there to provide yourself with insight about your own professional development, to discover your own focus points for improvement and in which competence, and to work on this actively to increase your professional strength. Your own development and personal reflection are essential elements in chartership.

The Chartered Engineering Section would like to engage with members about how CPD can be done. What counts as CPD how do you register that? From this session, guidelines will be created to help Chartered and Incorporated engineers with CPD and the registration thereof.

In short, we are looking forward to a fascinating evening.

Space is limited due to Covid19. Therefore, the evening will be organized in a hybrid way. You can be present live, but you can also join digitally via teams.

Please reserve the date in your agenda.

Kind regards,

Dr. ir. Eelco Schrik CEng
Chairman KIVI Chartered Engineering

Programma

 -  uur General Members Meeting
 -  uur Interactive session Continuous Professional Development (CPD) with Ben Jones - Engineering Council U
 -  uur Closing