Bestuur Afdeling Elektrotechniek

Contactgegevens Afdeling Elektrotechniek:

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Afdeling Elektrotechniek

Postbus 30424

2500 GK DEN HAAG

Tel. +31 (0)70 39 19 880

Afdelingsite Elektrotechniek

Secretaris KIVI Elektrotechniek

Webbeheerder KIVI-EL

Bankrekening IBAN NL44 INGB 0000 00 9995 t.n.v. KIVI te Den Haag

Pers- en mediawoordvoerder afdeling Elektrotechniek

ing. Richard van Heijningen

E: woordvoerder-el@kivi.nl  of  M: 06 2245 4130.

Zie voor meer informatie KIVI Pers

 

Aspirant bestuursleden:

Nog geen aanmeldingen

Tijdens de komende ALV stellen de aspirant bestuursleden zich verkiesbaar.

 

Dion Gigengack voorzitter
Henk Baart secretaris
Paul van Moerkerken penningmeester
Coos Koster lid
James Meijer lid

Werving bestuursleden

De Afdeling Elektrotechniek behoort tot één van de grotere afdelingen binnen KIVI en omvat op dit moment ruim 1700 leden.

De Afdeling Elektrotechniek van KIVI zoekt bestuursleden en nodigt haar leden en in het bijzonder de jonge leden/studenten uit zich aan te melden voor een bestuursfunctie.

Hoofddoelstelling: Hoe kan de Afdeling Elektrotechniek meerwaarde bieden voor haar KIVI-leden binnen de zich snel ontwikkelende wereld van de Elektrotechniek, de specifieke aandacht voor verduurzaming van het energiesysteem en de toepassing van Embedded systems en Internet of Things. In 2016 is het bestuur gestart met heproject “Beleidsontwikkeling 2020”. De doelen zijn:

A. Focus op vakgebied:

 • Elektrische energietechniek met focus op sustainable energy, Smart grids en Smart buildings/homes.

 • Embedded systems, IoT en Big Data voor zover toegepast in de elektrische energietechniek, Smart grids en Smart buildings / homes.

B. Focus op leeftijdsgroepen:

 • Studenten (via studieverenigingen).

 • Young professionals (t/m 35).

 • Professionals (36 - 49).

C. Focus op rollen:

 • Bieden van een netwerk voor kennisuitwisseling.

 • Organiseren van bijeenkomsten met informatie en discussie over in de moderne maatschappij spelende technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

D. Kansen:

 • Keuze voor meer maatschappelijk relevante onderwerpen.

 • Sterk verbeteren en moderniseren communicatie binnen en buiten KIVI.

 • Samenwerking zoeken in de meest brede zin.

 • Gedegen programma's voor jongeren in samenwerking met Young KIVI.

 • Imago en zichtbaarheid verbeteren door goed communiceren programma's. Gebruik maken van de pers.

 • Leden meer betrekken bij uitvoering programma's deze ook met hen opzetten. Leden voor leden!

E. Adviezen aan de politiek

KIVI streeft er naar meer inbreng te geven aan politici, vragen te beantwoorden (tweede kamer) en / of adviezen te geven. nl.:

Tweede Kamerleden hebben behoefte aan betrouwbare, onafhankelijke en objectieve informatie over de onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. De meeste informatie die zij krijgen is gekleurd door het belang van een organisatie. Vaak is er een flink gebrek aan feitenkennis.

Als een KIVI-afdeling in staat is om zinvolle adviezen te geven, oogst dat daarom veel waardering. Ministeries en de media hebben ook belang bij een effectieve besluitvorming in de Kamer en volgen goede KIVI-adviezen.

Het hoofdbestuur vraagt afdelingen de Tweede Kamer op hun vakgebied rechtstreeks te adviseren over beleidsplannen van de regering.

De heer ing. Richard van Heijningen is aangewezen als

Pers- en mediawoordvoerder afdeling Elektrotechniek

E: woordvoerder-el@kivi.nl  of  M: 06 2245 4130.

Zie voor meer informatie KIVI Pers

F. Bestuur

Gezien de samenstelling van het huidige bestuur en de statutair aftredende leden in de nabije toekomst, is de Afdeling Elektrotechniek op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur. De voorkeur gaat daarbij uit naar jonge maatschappelijk betrokken kandidaten die een grote affiniteit hebben met de moderne elektrische energietechniek, de verduurzaming daarvan en de uitdagingen die de toekomst biedt voor elektrotechnisch ingenieurs voor het in stand houden van de Nederlandse energievoorziening en de toepassing daarbij van embedded systems, IoT en Big Data in de moderne elektrische energietechniek.

Deelname aan het bestuur biedt je de mogelijkheid je netwerk danig uit te breiden met name bij de technisch academische instituten, universiteiten en innovatieve bedrijven.

Indien het bovenstaande je aanspreekt, kun je een keer deelnemen aan een bestuursvergadering. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de afdeling (el@kivi.nl). Wij zullen je dan uitnodigen voor een volgende bestuursvergadering waarin je kennis kunt maken met de zittende bestuursleden en de lopende bestuursagenda. Daarna kunnen we onderling besluiten over je deelname aan het bestuur en kun je mee gaan draaien in lopende of nieuwe activiteiten, of juist zelf iets gaan organiseren.

De hoofdtaak van nieuw aan te stellen (kandidaats)bestuursleden is het mede uitvoering geven aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Gezien de vele aandacht vragende zaken streeft het bestuur naar een samenstelling van minimaal 7 leden. Er zijn enkele vacatures voor kandidaat bestuursleden. Leden hebben in de regel een zittingstermijn van 3 jaar. De functie is onbezoldigd, reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en als nodig voor het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Het bestuur vergadert ca.10x per jaar in Utrecht op loopafstand van het Centraal Station of Online via MS-Teams.