Geonet Dossier

Geonet Dossier

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Voor de Nederlandse geotechniek is met name de Europese norm Eurocode 7 van belang.

Normenoverzicht GWW (2018)

In het Normenoverzicht GWW staan de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw. Gebruik het overzicht om de specificaties van de normen op te zoeken op de site van de NEN.

Ontwerprichtlijn stabiliteitsscherm dijken (2014)

In 2012 is een ontwerp-methodiek voor stabiliteitsschermen ten behoeve van de binnenwaartse macrostabiliteit voor gronddijken ontwikkeld. Deze is begin 2013 geschikt bevonden voor gebruik in vergelijkbare complexe geotechnische situaties. Uitleg over de methodiek staat in het Vakblad Geotechniek van april 2014.

Tunnelregelgeving: situatie sinds de nieuwe WARVW (2014)

Ingenieursbureau Movares heeft alle wet- en regelgeving op het gebied van tunnels verzameld sinds de nieuwe WARVW.

Is Eurocode 7 af? (2013)

Deze vraag wordt behandeld in een artikel in Vakblad Geotechniek, een jaar na de invoering van Eurocode 7. Voor Eurocode 7 wordt een verdere harmonisatie nagestreefd en wordt beoogd de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Landelijke werkafspraken kabels en leidingen (2013)

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft op zijn website alle gepubliceerde werkafspraken rondom kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte geplaatst. Het betreffen zogenaamde good practices: diverse richtlijnen, handreikingen en werkwijzen.

Classificatie van grond (2011)

In het Vakblad Geotechniek verscheen in 2010 een artikel over de classificatie van grond volgens de Eurocode.

Eurocode 8 ook voor Nederland van belang (2009)

Dit artikel in Vakblad Geotechniek licht de betekenis toe van Eurocode 8: ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies.

Besluit Bodemkwaliteit (BBK)

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het doel ervan is duurzaam bodembeheer. Op het Kennisplein Besluit bodemkwaliteit verzamelt en ontsluit Bodem+ alle relevante informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Bouwregelgeving Informatiesystemen (BRIS)

BRIS ontwikkelt, levert en onderhoudt interactieve softwareprogramma's die helpen de Nederlandse bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde informatie juist toe te passen. BRIS verspreidt onder andere CUR-publicaties digitaal.

NEN

De Nederlandse Normorganisatie (NEN) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Zo ook de implementatie van de Eurocodes in nationaal verband. Op 31 maart 2010 trok NEN de vroegere TGB-normen in en verving deze door Eurocodes.

Eurocode 7

Voor alle specifieke informatie over Eurocode 7 (geotechnisch ontwerpen) bestaat er een aparte website.

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Grondonderzoek Trillingen

Literatuur

Normenoverzicht GWW (2018) Richtlijn stabiliteitsscherm dijken (2014) Nieuwe tunnelregelgeving (2014) Is Eurocode 7 af? (2013) Good practices kabels en leidingen (2013) Classificatie volgens de Eurocode (2011) Eurocode 8 van belang (2009)

Overig

Besluit Bodemkwaliteit (BBK) Bouwregelgeving Informatiesystemen (BRIS) Eurocode-website NEN Eurocode 7