Webinar gepresenteerd door Derek Grassman (USA)
Kohilo Cyclone windturbines  

Energietransitie naar een volledig nieuw concept Windturbine

Het Belgische Wingardium Energy wekt lokaal groene stroom op met Amerikaanse windturbines die minder impact hebben op het landschap en beter te registreren zijn voor vogels. De windturbines kunnen zelf stroom opslaan (bufferen) of leveren aan oplaadpunten voor auto's.

Een van de uitdagingen rondom windenergie is de opslag van energie. Wind kan niet gepland worden en de behoefte aan stroom ook niet. Windenergie moet dus op een slimme manier worden opgeslagen en de Cyclone-Turbines van het Amerikaanse Kohilo doen dat met een uniek hydraulisch opslagsysteem. Het Belgische Wingardium Energy koppelt deze Amerikaanse turbines aan tankstations voor elektrische voertuigen.

Ludo Loyens, zaakvoerder van Wingardium Energy en van huis uit elektromechanicus, raakte na zijn pensionering geïnteresseerd in de mogelijkheden van duurzame energie. “Ik zag dat er naast voordelen ook nogal wat nadelen zaten aan windmolens, zoals slagschaduw, waardoor er veel verzet is tegen het uitbreiden van windparken. Ook zijn draaiende windmolens levensgevaarlijk voor vogels en vleermuizen. Zo ben ik via een persoonlijke zoektocht terechtgekomen bij de Cyclone-windturbines van het Amerikaanse bedrijf Kohilo.”

Lees ook: In Nederland start eind dit jaar een project om waterstof te maken uit windenergie

Deze turbines hebben geen wieken maar werken met een verticale wind-as die gemakkelijker roteert, ook bij lage windkracht. Loyens:”De turbines gaan al draaien vanaf wind van 1 meter per seconde en kunnen ook langer operationeel blijven bij een hogere windkracht, tot en met 56 meter per seconde. Normale molens schakelen af bij een windkracht van 38 meter per seconde (>12 Beaufort).”

Eigen hydraulische opslag en elektrolyse

De Cyclone turbines hebben uitvoeringen die starten bij 100 Kilowatt en tot 10 Megawatt aan groene stroom vermogen en leveren jaarlijks afhankelijk van het windregiem ter plaatse. De opbrengst is hoger dan de huidige HAT windturbines want ze zijn onafhankelijk van de windrichting.Verder starten de turbines sneller op bij lage windsnelheden en blijven bij hogere windsnelheden nog zonder problemen werken. Ze zijn breder en lager dan de traditionele windmolens, en zo ontworpen dat de ruimte onder de turbine gebruikt kan worden voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld tankstations voor elektrische voertuigen.
Om het elektriciteitsnet niet te overbelasten, slaan de turbines de groene stroom zelf op. Loyens: “Het hydraulische opslagsysteem kan tot een maximum van 6 MWh bergen aan windenergie. En als de stroom uit de opslag verbruikt is, wordt automatisch overgeschakeld op het elektriciteitsnetwerk.”
Naast directe wind elektriciteit leveren de tankstations van Wingardium ook waterstof. Loyens,: “De hydraulische opslag is meteen ook de energiebron voor het waterstofelektrolyse-systeem dat is gekoppeld aan de turbines van Wingardium. Naast oplaadstation voor elektrische auto's en fietsen zijn onze turbines dus ook lokaal producerende groene waterstoftankstations. Het water dat we gebruiken bij de elektrolyse is regenwater dat we opvangen.”

Opladen van fietsen

Het Amerikaanse moederbedrijf Kohilo is al sinds 2009 actief met windturbineprojecten in de Verenigde Staten, Canada, Israël, Brazilië en op de Filipijnen. In Europa is Wingardium-Energy de enige distributeur van de Cyclone windturbine.

Twee nieuwe projecten waar Loyens veel van verwacht zijn de Icon-Box en het Vortex Station, twee off-grid oplaadstations voor elektrische fietsen. Deze zijn helemaal uitgewerkt en kunnen geplaatst worden bij een opdracht: “Wij zijn in Europa actief sinds 2017 en zijn nu in gesprek met een aantal Nederlandse gemeenten en energiecoöperaties over de plaatsing van turbines en oplaadstations. Mensen zijn nieuwsgierig."

Lees ook: Hoe een Brabantse man zijn mening over windmolens totaal veranderde


Cyclone Hybrid Vertical Axis Wind Turbine

Sustainable Business

Energy transition to a full new design Cyclone Wind Turbine


The Belgian Wingardium Energy generates green electricity locally with American wind turbines that have less impact on the landscape and are easier to register for birds. The wind turbines can store (buffer) electricity themselves or deliver it to car charging stations.

One of the challenges surrounding wind energy is the storage of energy. Wind cannot be planned and neither can the need for power. So wind energy must be stored in a smart way and the Cyclone Turbines of the American company Kohilo do so with a unique hydraulic storage system. The Belgian Wingardium Energy links these American turbines to filling stations for electric vehicles.

Ludo Loyens, manager of Wingardium Energy and originally an electromechanic, became interested in the possibilities of sustainable energy after his retirement. "I saw that, in addition to the advantages, there were also quite a few drawbacks to wind turbines, such as cast shadow, which caused a lot of resistance to the expansion of wind farms. Turning windmills are also very dangerous for birds and bats. Through a personal search I ended up at the Cyclone wind turbines of the American company Kohilo".

Read also, in Dutch: a project to produce hydrogen from wind energy will start at the end of this year

These turbines do not have blades but work with a vertical wind axis that rotates more easily, even at low wind speeds. Loyens: "The turbines rotate at wind speeds of up to 1 metre per second and can also remain operational for longer at higher wind speeds of up to 56 metres per second. Normal mills switch off at a wind force of 38 meters per second".

Own hydraulic storage and electrolysis

The Cyclone turbines have versions that start at 100 Kilowatts and can produce up to 10 Megawatts of green power per year. They are wider and lower than traditional windmills, and designed so that the space under the turbine can be used for all kinds of purposes, such as filling stations for electric vehicles.

In order not to overload the electricity grid, the turbines store the green power themselves. Loyens: "The hydraulic storage system can store up to a maximum of 6 Megawatts  hours of wind energy. And when the electricity from the storage is consumed, it automatically switches to the electricity grid".

In addition to direct wind electricity, Wingardium's filling stations also supply hydrogen. Loyens: "The hydraulic storage is also the energy source for the hydrogen electrolysis system linked to the Wingardium turbines. In addition to charging stations for electric cars and bicycles, our turbines are also locally producing green hydrogen filling stations. The water we use for electrolysis is rainwater that we collect".

Charging bicycles

The American parent company Kohilo has been active with wind turbine projects in the United States, Canada, Israel, Brazil and the Philippines since 2009. In Europe, Wingardium-Energy is the sole distributor of the Cyclone wind turbine.

Two new projects from which Loyens expects a lot are the Icon-Box and the Vortex Station, two off-grid charging stations for electric bikes. These have been fully elaborated and can be placed with an assignment: "We have been active in Europe since 2017 and are now in talks with a number of Dutch municipalities and energy cooperatives about the placement of turbines and charging stations. People are curious".

Read also, in Dutch: How a man from Brabant completely changed his opinion about windmills