Prijzen podium en Conrad's Premie

Ingenieurs worden gekenmerkt door hun vakkennis, creativiteit en innovatieve geest. Die zetten ze in om de samenleving steeds beter te maken. Als KIVI maken wij de impact van techniek en daarbij de mensen die dit voor elkaar krijgen, graag zichtbaar.


Ereleden

Ereleden

Met het erelidmaatschap beloont KIVI personen die uitzonderlijk veel voor de techniek in Nederland en daarbuiten betekenen.

Klik hier voor de ereleden
Erepenning1

Erepenning

De KIVI Erepenning wordt uitgereikt aan leden die verenigingsbreed zeer verdienstelijk zijn geweest.

Klik hier voor de Erepenning
Lid van Verdienste

Lid van Verdienste

Leden die voor een bepaalde afdeling van KIVI veel hebben betekend, worden door die afdeling geëerd als Lid van Verdienste.

Klik hier voor de Leden van Verdienste

De Conrad's premie is een zeer prestigieuze kleine premie, die ons instituut sinds 1876 eenmaal per 5 jaar toekent. Daarmee wordt F.W, Conrad, een van de oprichters van KIVI mede geëerd.

Conrad's Premie

In de KIvI-bestuursvergadering van 12 april 1870 leest de secretaris een brief voor, ontvangen van de weduwe van ir. F.W. Conrad jr., die kort daarvoor was overleden. Conrad was één der oprichters van het Instituut en diende het als president vanaf de oprichting (1847) tot 1870 (met een onderbreking in de jaren '60 van de 19-de eeuw). Conrad schreef op 16 oktober 1869 een wilsbeschikking waarin de volgende tekst was opgenomen:
 

"De ondergeteekenden een bewijs willende nalaten van zijne voorliefde voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, gevestigd te 's-Gravenhage, en zijn aandenken als Oprigter dier instelling in geheugen willende houden, heeft zijne nagelaten betrekkingen verzocht aan gezegd Instituut uit te keeren eene gift van vijfhonderd gulden, onder de volgende voorwaar­den:

 1. Dat daarvoor zal worden aangekocht een nationaal effect.
2. Dat dit effect zal zijn en blijven een onvervreemdbaar eigendom van bovengenoemd Instituut.
3. Dat de jaarlijkse rente van dit effect het bedrag van twintig gulden, zijnde mijne contributie als permanent lid, zal worden bestemd om iedere vijf jaren te zamen te voegen tot een bedrag van honderd gulden, ten einde deze soms uit te deelen als premie om te worden uitgekeerd aan het gewoon of buitengewoon lid van het Instituut, dat gedurende dat tijdsverloop van vijf jaren de beste Verhandeling, Memorie of ander geschrift in de werken van het Instituut zal hebben geleverd, of de nuttigste vinding in het vak van den Ingenieur zal hebben medegedeeld.
7. Dat deze premie den naam zal dragen van Conrad's premie.
8. De goedkeuring van den Beschermheer zal hierop worden verzocht."

 

Goedkeuring werd aan de Koninklijke Beschermheer, Koning Willem III gevraagd en van hem verkregen.

U hoort het uit het voorgaande: wij leven bijna anderhalve eeuw later: de genoemde bedragen klinken nu bijna humoristisch laag, maar hadden toen zeker een andere klank. Helaas is "het nationaal effect" en de opbrengst ervan niet zo geëvolueerd dat het tot substantiële giften van materiële aard kan leiden! Toch wordt de premie zo mogelijk iedere vijf jaar toegekend. 

Op dit moment (in 2021) wordt deze zeer prestigieuze en historisch belangrijke premie toegekend door het hoofdbestuur op voordracht van de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM) voor:
 

Publicatie van het beste werk op ingenieursniveau in een bepaald vakgebied (in boekvorm), in 'De Ingenieur' of een ander wetenschappelijk tijdschrift, is in essentie een publicatiewaardering. M.i.v. 1998 uitgebreid met een persoon of groep van personen of instelling die door woord, schrift, beeld of systeem uitstekende bijdragen heeft geleverd aan het inzichtelijk maken en/of verbreiden van de technische wetenschappen en hun afgeleiden.

Er is daarbij een evolutie gaande van toekenning voor feitelijke “vindingen” naar wetenschapscommunicatie over technologie.

Overzicht Conrad's Premie vanaf 1876

Jaar

Toegekend aan

Bijdrage

2020

--

 

2015

--

 

2010

--

 

2005

Dr. Rakhorst

Ontwikkeling nieuwe pomptechnieken waarmee te transplanteren organen langer en beter bewaard kunnen worden, waardoor het aantal beschikbare donororganen groter wordt.

2000

Het Klokhuis

Het toegankelijk maken van techniek en wetenschap voor een jong en groot publiek.

1998

newMetropolis

Representativiteit van geëxposeerde techniek

1990

Prof.ir. J. in 't Veld

Analyse van organisatieproblemen; een toepassing van denken in systemen en processen.
Organisatiestructuur en arbeidsplaats.
Manager en informatie.

1985

Prof.ir. G.Chr. Meeuse

.

1980

.

.

1975

.

.

1970

Dr.ir. W.J. Beek

Werk ter bevordering van de bestudering op het gebied van chemische techniek.

1965

Dr. J.J. Dronkers

Tidal computations in rivers and coastal waters

1960

Ir. F.J. Fontein

.

1955

Ir. F.Q. den Hollander

Enige beschouwingen over de modernisering van de Nederlandse Spoorwegen.

1950

Ir. J.P. Josephus Jitta

Het ontwerp van de schutsluis bij Tiel.
Het ontwerp van de schutsluizen van het Friese kanalenplan.
De vernieling en de herstelling van de Noordersluis te Ijmuiden.
Het herstel van de schutsluis te Belfeld.
Afdrukrichtingen voor sluisdeuren of stuwsluizen, welke door grote horizontale druk zijn belast.

1941

Ir. Ch.H.J. Driessen

Nieuwe inzichten bij de berekening van den bovenbouw der spoorwegen.

1936

Prof.dr. G. Holst

Natriumlampen

1931

Prof.dr.ir. F.K.Th. van Iterson

De warmte-overgang van vaste lichamen op turbulent stroomende vloestoffen.
De theorie van den Stoomketel.
Doorlaatbaarheidscoëfficient van zand.
Draagvermogen van bouwgrond, theorie van de fundering op staal.
De elasticiteitsmodulus van bouwgrond.
De gronddruktheorie van Coulomb voor keermuren.
Theorie van het in de grond boren met zware spoeling en van het schachtdelven volgens de methode van Honigmann.
Winddruk op cylinders in het algemeen, op gashouders in het bijzonder.

1926

Dr.ir. J.A. Ringers

De voorbereiding van den bouw van de nieuwe schutsluis te IJmuiden.
De nieuwe schutsluis te Ijmuiden.

1921

J. van Oldenborgh

Mededeeling omtrent de uitkomsten van door het rijksbureau voor de drinkwatervoorziening ingestelde geo-hydraulische onderzoekingen in verschillende duingebieden.
Een en ander omtrent de taak en werkwijze van het rijksbureau voor drinkwatervoorziening.

1916

Ir. J.J. Canter Cremers

Enige beschouwingen over beneden-rivieren.

1911

Jhr. Ir. R.R.L. de Muralt

Een zeeglooiing van gewapend beton.
Een duinverdediging van gewapend beton.
Een nieuwe methode voor de uitvoering van zinkwerken aan vooroevers van zeedijken.
Nieuw peilgereedschap voor de opneming van vooroevers van zedijken.
De uitvoering van zeezinkwerken in gewapend beton.
Spijkerglooiing voor taludverdediging.

1906

Ir. J.M.K. Pennink

De Prise déau der Amsterdamse Duinwaterleiding.
Over de beweging van Grondwater.

1901

Ir. A.P. Melchior

Toepssing van de formule van Lauterburg voor de bepaling van den grootsten afvoer van de rivieren op Java.

1896

H.J.E. Wenckebach

Over het roesten van ijzeren bruggen en de middelen ter bestrijding daarvan.

1891

Ir. H.E. de Bruyn

Beschouwingen over de theorie van eb en vloed.

1886

Ir. J.M. Telders

Verhandeling over de herstelling van de brug over den Yssel te Kampen.

1881

Ir. D.A. Wittop Koning

Mededeeling aangaande het oprichten en het op de plaats stellen van pijler IV der Willemsbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam.

1876

M. van Ruth

Verslag omtrent de vervaardiging van spoorstaven voor de Staatsspoorwegen.

 

Conrad.jpg