Over de KIVI Afdeling Elektrotechniek

KIVI is een beroepsvereniging die staat voor ondersteuning van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het uitdragen van het belang van ingenieurs en technologie voor de maatschappij en het bevorderen van de interactie tussen ingenieurs en het maatschappelijk middenveld.

Daarbij vormt de Afdeling Elektrotechniek van KIVI een platform voor alle ingenieurs (ir's en ing's) met een elektrotechnische opleiding of een andere opleiding die door hun werk of interesses op een hoger opgeleid niveau een binding hebben met het vakgebied elektrotechniek. Het platform strekt zich uit van energieopwekking tot micro-elektronica, van studerenden tot gepensioneerden en van beginnende elektrotechnische ingenieurs tot ingenieurs op de hoogste posten in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De afdeling richt zich op het verdedigen van de belangen van de leden, het creëren van de voorwaarden waaronder de leden zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun beroepsuitoefening en op een open en constructieve communicatie tussen alle leden. Ze doet dit door tal van activiteiten en laat haar stem horen op alle plaatsen waar dit van belang is voor de elektrotechnische ingenieurs.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld tijdig voor versterking en verbetering van de Afdeling Elektrotechniek zorgen.

Van groot belang is het om het gevoerde beleid te actualiseren, om klaar te staan voor de komende jaren waarin de technologische ontwikkelingen razend snel gaan met nodige maatschappelijke veranderingen.

Het bestuur heeft daarom vanaf 2015 een proces doorlopen onder de naam “Beleidsontwikkeling Afdeling Elektrotechniek 2020” (BO2020).

Met als doel:

 • Hoe maken we de afdeling KIVI-E nog aantrekkelijker voor zijn leden?

 • Hoe sluiten we aan bij de nieuwe koers van KIVI?

 • Hoe sluiten we aan bij nieuwe trends en een moderne samenleving?

 • Wat is belangrijk en wat niet?

 • Welke keuzes maken wij?

 • Met wie werken wij samen (zowel binnen KIVI als daar buiten)?

 • Hoe gaan we dat uitvoeren?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2016 gepresenteerd op de ALV:

A. Focus op het vakgebied:

 • Elektrische energietechniek met focus op sustainable energy, Smart grids en Smart buildings/homes.

 • Embedded systems en Telecom voor zover toegepast in de elektrische energietechniek, Smart grids en Smart buildings/homes.

B. Focus op leeftijdsgroepen:

 • Studenten (via studieverenigingen).

 • Young professionals (t/m 35).

 • Professionals.

C. Focus op rollen:

 • Bieden van een netwerk voor kennisuitwisseling.

 • Organiseren van bijeenkomsten met informatie en discussie over:

  • De moderne maatschappij spelende technologische ontwikkelingen.

  • De maatschappelijke gevolgen daarvan.

D. Focus op kansen:

 • Keuze voor meer maatschappelijk relevante onderwerpen.

 • Sterk verbeteren en moderniseren communicatie.

 • Samenwerking zoeken in de meest brede zin.

 • Gedegen programma's voor jongeren in samenwerking met Young KIVI.

 • Imago en zichtbaarheid verbeteren door goed communiceren

  •  Programma's. Beter en meer gebruik maken van de pers.

  • Leden meer betrekken bij de uitvoering programma's deze ook met hen opzetten.

Leden voor leden!

Op de ALV van 26 april 2016 is deze Beleidsontwikkeling Elektrotechniek 2020 vastgesteld.

De volgende programma's passen al in het nieuwe beleid van:  

Programma EnergyNL2050 met 4 symposia in 2016 en 2017

Op 13  oktober 2016, 22 november 2016, 9 februari 2017 en 20 april 2017 zijn de symposia EnergyNL2050 georganiseerd i.s.m. het Utrecht Sustainable Institute en deze werden gehouden in de Boothzaal van de Universiteit Utrecht.

Doelstelling is de verduurzaming van het energiesysteem in Nederland en de CO2-emisie tot ruim onder de 20 Mton te laten dalen. Elektrificeren speelt hierbij een belangrijke rol en zal daardoor leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag, Van de 120 TWh nu naar het dubbele of drievoudige in 2050.

Het bleek dat dit scenario goed haalbaar is.

Kijk verder bij het Programma EnergieNL2050

Programma Homelab2050 KIVI en USI in 2014 en 2015

 

"De huizen die nu en in de nabije toekomst gebouwd worden, zullen er in 2050 nog staan. Gaan die voldoen aan de eisen en wensen van 2050? Houden we wel rekening met belangrijke zaken van de toekomst?”.

In een aantal bijeenkomsten hebben we deze vraag systematisch behandeld. Veel huizen die na de oorlog gebouwd zijn voldoen nu niet meer aan de huidige normen en wensen. We wilden in deze serie alle aspecten behandelen die belangrijk kunnen zijn voor de huizen van 2050. In de uitgebreide serie van EU2050Powerlab (https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/presentaties-labs-tc) hebben we gezien hoe de energievoorziening van de huizen er in de toekomst zal uitzien en wat de vereiste energievraag zal zijn. Maar behalve de energievraag zijn nog veel andere zaken van belang. Duurzaamheid in zijn geheel wordt van belang. Maar ook andere onderwerpen, zoals een gezond binnenklimaat van het huis en een huis dat gemakkelijk te bedienen en te onderhouden is.
 
In de eerste bijeenkomst op 21 oktober 2014 bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) zijn alle vereisten en wensen van de toekomstige bewoner geanalyseerd. Drie ervaren sprekers hebben de verschillende aspecten van deze vraagstelling deskundig voor het voetlicht gebracht. In de daaropvolgende bijeenkomsten hebben we mogelijke oplossingen besproken voor de verschillende deelspecificaties waaraan het huis van 2050 moet voldoen.

De tweede sessie was op 27 november 2014 bij het USI en ging over de energiehuishouding in woningen en hoe deze in de wijk staan. Tevens werden een aantal duurzame wijken belicht.

De derde sessie was gepland op 10 februari 2015 met thema "Leefmilieu" in woningen. Hierbij werd ingegaan op de noodzaad van een gezond binnen klimaat.

In de vierde sessie op 7 april 2015 met thema "Exergie" werd ingegaan op het gebruik van de energiebronnen in de wijk of om de woning met o.a. natuurlijke airconditioning. Het gebruik dient ingepast te worden om het totale energiebeeld sluitend te krijgen..

In de vijfde sessie op 16 juni 2015 met thema Levensfase Bestendige Woning kwam de flexibiliteit en oplossingen voor verschillende levensfasen aan de orde. De woning dient zo flexibel te worden, dat aanpassingen aan de levensfase goed mogelijk zijn. Een centrale aansturing met een scala aan sensoren en diverse hulp robots helpen daarbij. De apparatuur moet wel transparant en gemakkelijk bedienbaar zijn.

Op 6 oktober 2015 was een zesde bijeenkomst, waarbij het onderhoud en de menselijke interactie met geautomatiseerde systemen centraal stond.

In de zevende bijeenkomst op 1 december 2015 was de input van de vorige zes sessies gecombineerd om een aanzet te geven aan toepasbare oplossingen. Deze zijn terug te zien bij sessie 7 op video, presentaties van de sprekers en de boeiende discussie onder leiding van Dr. C. van Hemel van Utrecht Sustainability Institute (onderdeel van de Universty Utrecht).

Een korte samenvatting van de info van de zes sessies en daaruit de consequenties en aanpak met expliciete voorbeelden van lopende pilots en illustratie van plannen in de toekomst met als uitkomst de doorkijk op het huis in 2050.

Kijk voor presentaties en de verslagen op "Homelab2050" of bij op de afdelingspagina bij "Presentaties Homelab2050, EU Powerlab 2050 en Renewable Fuels"

 

Historie van de Elektrotechniek

De geschiedenis en ontwikkelng op het gebied van Elektrotechniek is door de Stichting Historie der Techniek in beeld gebracht en is in de volgende boekjes terug te lezen:

1. Tegendruk. De geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening 1915-1998 door H. Buiter en A.N. Hesselmans (uitgave 1999).

2. Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG 1920 - 2016 door Eric Berkers (uitgave 2016).