Geonet Dossier

Geonet Dossier

Nederland ligt aan het water en veel constructies liggen op de grens van land en water, zoals havens, kademuren en sluizen. De wisselwerking tussen water en grond - altijd al van belang in de geotechniek - wordt hier dubbel belangrijk omdat het water ook ‘van buiten’ de constructie raakt.

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding (2017)

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof tijdens het bestorten met stenen is nooit echt goed in kaart gebracht. De publicatie Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding biedt hier verandering in.

Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes: Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk (2017)

Dit handboek bundelt de opgedane praktijkervaringen en biedt een overzicht van de belangrijkste voordelen en randvoorwaarden bij het gebruik van baggertubes voor de versnelde ontwatering van baggerspecie. Daarbij ligt de focus op het gebruik waarbij de baggertube als bouwelement is toegepast.

Onderzoek TU Delft (2000 - 2017)

Stormvloedkering met beweegbare vloerdeuren (2014)

Als onderdeel van het MOSE-project, een nieuwe stormvloedkering in de Lagune van Venetië om deze af te kunnen sluiten van de Adriatische Zee, is bij Chioggia een systeem van acht caissons afgezonken. Hierin worden beweegbare vloeddeuren geplaatst, zodat het systeem bij extreem hoog water kan worden gesloten.

Handboek binnenstedelijke kademuren (2014)

Kademuren binnensteden zijn vaak eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. Vaak functioneren ze nog probleemloos, maar er worden ook gebreken en soms zelfs instortingen geconstateerd. Dit handboek wil daarom een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers bieden, met handvaten voor inspectie, beheer en onderhoud.

Handboek Quay Walls (2013)

Dit handboek biedt de actuele stand van zaken bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van kademuren in havens. Ontwerpen met eindige-elementenprogramma’s is ook mogelijk met behulp van dit handboek.

Handboek zandaanvullingen (hydraulic fills) (2012)

Op veel plaatsen in de wereld worden terreinen opgespoten voor havens, industrie en soms ook woningbouw. Met de kennis die in dit handboek wordt ontsloten kan een uitgekiend ontwerp van dergelijke zandaanvullingen worden gemaakt. Het handboek is een informatiebron voor opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers.

Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw (2011)

Omdat het niet altijd duidelijk is wie toezicht houdt op de kwaliteit van geokunststoffen en hoe die controles moeten worden uitgevoerd, is CUR-Aanbeveling 115 opgesteld. Deze verschaft duidelijkheid over materiaaleigenschappen, kwaliteitscontroles en uitvoeringsaspecten. Het doel is de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren, waardoor de eigenschappen van deze producten beter tot hun recht komen.

Stabiliteit van granulaire filterconstructies (2010)

In de waterbouw worden op veel plaatsen granulaire filterconstructies toegepast als bescherming tegen erosie. Bij onder meer brugpijlers komen dit soort constructies van breuksteen veel voor. De filters bestaan uit lagen granulair materiaal met een verschillende gradering. Bij filters moet zowel de interne stabiliteit in het filtermateriaal als de stabiliteit van de grenslaag tussen basis- en filtermateriaal gegarandeerd zijn. Omdat belastingen op bestaande constructies groter zijn dan in het verleden was aangenomen, en omdat er naar verwachting veel sterk gegradeerd grind uit uiterwaarden van rivieren op de markt komt, was nader onderzoek nodig naar de grensvlakstabiliteit bij filterconstructies. Dit onderzoek heeft geresulteerd in nieuwe formules voor geometrisch open filters. Deze formules en de afleiding daarvan worden gepresenteerd in dit CUR-rapport 233.

Delft Cluster: Duurzame ontwikkeling kustzone (2008)

Resultaten van onderzoek naar onder andere geotechnische processen in de kustzone. Hiermee zijn bijvoorbeeld innovatieve techieken voor sedimentatievoorspelling ontwikkeld. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Delft Cluster: Steenzettingen (2007)

Onderzoek naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er zijn onder andere trek- en schuifproeven in het veld uitgevoerd ter verificatie van het liggermodel voor geklemde steenzettingen. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Geocontainers geschikt voor bouwen grootschalige zandlichamen

Gigantische zandzakken met behulp van een zogeheten splijtbak op de zeebodem storten. Onderzoek van Delft Cluster toont aan dat dit een geschikte methode is voor de aanleg van een tweede Maasvlakte of een grootschalig slibbergingsdepot op zee. Voorwaarde is dat de eisen aan de plaatsingsnauwkeurigheid niet al te streng zijn.

Zinvolle zandscheiding

Voor een optimale benutting van baggerdepots heeft het weinig zin om zandscheiding toe te passen bij zandgehalten van 60% of lager. Dat is één van de resultaten van het onderzoek ‘Ontwikkeling onderwaterbodems’ van Delft Cluster.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Denk aan klimaatadaptatie, een goede implementatie en uitvoering van de KRW en veilige regionale waterkeringen. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch en sociaal-wetenschappelijk gebied. Op de website van STOWA zijn rapporten te vinden, evenals software, actuele thema's, nieuws en discussiefora over waterbeheer.

Gerelateerde pagina's

Dijktechnologie Meten en monitoren

Literatuur

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding (2017) Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes: Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk (2017) Innovatieve stormvloedkering (2014) Handboek binnenstedelijke kademuren (2014) Handboek Quay Walls (2013) Handboek zandaanvullingen (2012) Geokunststoffen in de waterbouw (2011) Granulaire filterconstructies (2010) Geokunststoffen in de waterbouw (2009) Delft Cluster: Duurzame inrichting kustzone (2008) Delft Cluster: steenzettingen (2007) Geocontainers Zinvolle zandscheiding

Onderzoek

Integral Design of Multifunctional Flood Defenses (2017) Modelling of lateral loads on large diameter mono-pile foundations in sand (2011) Effects of fines on sandy soil (2009) Innovatieve waterkeringen (2000) STOWA