Disclaimer

De website van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is bedoeld als naslagwerk en discussieplatform voor ingenieurs en andere in techniek geïnteresseerden.

Informatie

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, zijn onjuistheden en/of onvolledigheden niet uit te sluiten. KIVI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van een professioneel advies, maar betreft slechts een bron van algemene informatie. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk technisch of anderszins advies in te winnen bij een ingenieur of andere professional, voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de op de website aangeboden informatie en documenten relevant kunnen zijn.

Beschikbaarheid

Hoewel KIVI streeft naar een optimale beschikbaarheid van de website, aanvaardt KIVI geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het feit dat de website - om welke reden dan ook - op enig moment niet beschikbaar is. KIVI behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Hyperlinks

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. KIVI heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een link of anderszins wordt verwezen. KIVI gebruikt deze links uitsluitend voor uw gemak en het plaatsen van een link op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van KIVI ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst.

Digitale ledenboek

De gegevens in het digitale ledenboek mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om gegevens uit het digitale ledenboek over te nemen voor commerciële doeleinden. Middels een aantal controle adressen in het ledenboek zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. KIVI behoudt zich het recht voor om opname in en toegang tot het digitale ledenboek te weigeren

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) deze website berusten bij KIVI, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website.

Bezoekers mogen de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden, tenzij schriftelijk anders met KIVI is overeengekomen. Zonder schriftelijke toestemming van KIVI is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan te verveelvoudigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

De inhoud van deze website en de daarop opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij KIVI of bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website. U mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden. Zonder schriftelijke toestemming van KIVI is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

Copyright

Op deze site geldt het copyright van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). In het bijzonder op deze site vermelde persoonsgegevens mogen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Door uw gegevens aan de site van KIVI (het digitale ledenboek op www.kivi.nl) toe te voegen, gaat u ermee akkoord dat deze via de site te vinden zullen zijn voor uw medeleden.

De gegevens in het digitale ledenboek mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het niet toegestaan om gegevens uit het digitale ledenboek over te nemen in andere gegevensverzamelingen, tenzij voor eigen gebruik. Middels een aantal controle adressen in het ledenboek zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd. KIVI behoudt zich het recht voor, om opname en toegang tot het digitale ledenboek te weigeren. KIVI is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste toepassing van de bovenstaande regels.

No parts of this publication may be reproduced and/or made public in any form whatsoever, including printed photostatic and microfilm, stored in a retrieval system, without prior permission in writing from the Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI (Royal Netherlands Society of Engineers).

© Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2018