Omschrijving

Algemene Ledenvergadering KIVI vakafdeling Elektrotechniek bij Differ TU Campus Eindhoven
Het bestuur van de KIVI vakafdeling Elektrotechniek wil zijn algemene ledenvergadering gebruiken om niet alleen verantwoording af te leggen naar zijn leden voor de financiële zaken, maar ook over zijn gevoerde beleid.
Het beleid wordt toegelicht, hoe het tot stand gekomen is, de uitvoering van het beleid en wat er aan activiteiten zijn geweest en welke er zijn voorgenomen om het verder uit te voeren.
Daarbij hoort een voltallig bestuur en een tijdige opvolging van de bestuursleden.

Het streven is om voldoende menskracht te hebben voor:
- het oppakken van de acties van uitvoering van de beleidsontwikkelingen,
- het onderhouden van contacten met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
- het organiseren van activiteiten.

Diverse bestuursleden zijn nu bijna aan het eind van hun 6 jarige zittingsperiode.
Om de continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk, dat nieuwe bestuursleden zich aanmelden.

De vacatures, die gaan ontstaan zijn voor de volgende functies:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Programmacoördinator.

Meldt u zich vast aan. Binnen het bestuur worden de functies later pas verdeeld.

N.B. Deze ledenvergadering is alleen voor KIVI leden afdeling Elektrotechniek!

Tijd
Ontvangst 14.00h tot 14.30h
Registratie met koffie en thee

Ledenvergadering 14.30 h tot 15.15 h
Agenda
1 Opening door Richard van Heijningen
2 Beleidsontwikkeling en uitvoering door de voorzitter
3 Secretarieel verslag 2018
4 Financiën door de penningmeester
5 Benoeming nieuwe leden Financiële commissie
6 Aftreden en benoemen bestuursleden KIVI-EL
7 Vertegenwoordiging in Ledenraad
8 Beleidsontwikkeling en voorgenomen activiteiten door de Richard van Heijningen (Vz).
9 Sluiting

De aangemelde KIVI-EL leden ontvangen de agenda en bijbehorende stukken per e-mail.

Spreker(s)

Voorzitter KIVI vakafdeling Elektrotechniek
Diverse bestuursleden

Locatie

Differ (gebouw 73)

Rondom 20, 5612 AJ Eindhoven

Organisator

Elektrotechniek

Naam en contactgegevens voor informatie

ing. P. (Paul) van Moerkerken e-mail: pvmoerkerken@gmail.com

website KIVI vakafdeling Elektrotechniek

KIVI-EL bestuur, contact, werving

Vakafdeling KIVI Elektrotechniek incl. Beleidsontw

Programma

 -  uur Ontvangst met registratie (ID tonen)
 -  uur Ledenvergadering vakafdeling Elektrotechniek
 -  uur Afsluiting / Pauze