Nieuwjaarsspeech ing. Richard van Heiningen Vz. KIVI Elektrotechniek:

De voorzitter heette de aanwezigen KIVI leden, de sprekers in het byzonder mw. Karla Peijs en de professoren, die met Dr. Jan Huynen mee kwamen, van harte welkom en wenste een ieder de beste wensen voor 2019.

De aandachtsvelden, waar de afeling zicht op richt zijn: Duurzame Elektrische Energietechniek en Embedded Systems, conform het beleidsontwikkelngsplan 2015. Het bestuur heeft in de afgelopen periode de thema's belicht en gestimuleerd, die met de symposia EnergyNL2050 (2016-2017) zichtbaar werden, zoals de bedrijfsvoering van de elektriciteitsnetten en de opslag van energy.

Deze thema's werden door de sprekers later belicht. De verder uitwerking van het thema "Embedded Systems" is gestagneerd door een tekort aan menskracht. Leden, die dit thema willen oppakken, zijn van harte welkom.

Verder is in de ledenraad vastgelegd, dat bestuursleden een maximale periode van 6 jaar hebben, zij kunnen het bestuur blijven adviseren.

Hierdoor is per 1 januari 2019 een verschuiving in bestuursfuncties, zie de bestuur KIVI-EL. De heer Ir. Evert-Jan Bouvy (Penningmeester) en de heer ing. Richard van Heijningen (Vz.) treden na de ALV formeel als bestuurslid af.

Verder het overzicht aan uitgevoerde KIVI-EL activiteiten in 2018 en geplande KIVI-EL activiteiten voor 2019 als onderdeel van de Communicatie KIVI Elektrotechniek, Door de webmaster ing. Paul van Moerkerken.wordt de digitale communicatie / informatie via de KIVI-EL web uitgevoerd en zichtbaar.

Op 19 juni 2018 heeft Stedin scenario's aangegeven voor een duurzame energie transitie om de uitstoot van CO2 te verminderen en tot het minimum te beperken. De consequneties zijn groot bij het scenario "Nederland All Electric" met grote maatschappelijke impact. In dit kader is het symposium "Moet Nederland van het gas af?" op 7 februari 2019 georganiseerd voor het in kaart brengen van de gevolgen van het besluit om met ingang van 2030 alle woningen en kantoren in Nederland van het gas te hebben afgekoppeld, deze gevolgen op een begrijpelijke manier te presenteren en met elkaar te bediscussiëren.

Veel aandacht zal worden gegeen aan de trends "zonne energie", "Wind energie", "Elektrische voertuigen" en "Opslag van energie" om een betrouwbare duurzame energievoorziening / elektriciteitsvoorziening te verkrijgen.

De sprekers van de dag gingen op deze thema's dieper in.

"Concentradted Solar Power voor Nederland:"

De heer Dang Nguyen BS gaf  "Concentrated Solar Power voor Nederland" vanuit  zijn afstudeeropdrachtHogeschool van Amsterdam - Qiron (LIANDON), hoe is gebleken, dat het haalbaar is om met zonne spiegels direct (hernieuwbare) warmte te verkrijgen

De oorspronkelijke opdrachtgever was de Vereniging Zonne Kracht Centrales, maar na een gesprek met Liandon, heeft deze de opdracht gegeven de haalbaarheid voor Nederland te onderzoeken, want het bleek, dat in Denemarken al een CSP installtie met vermogen van 16 MWth in bedrijf is.

Op basis van de weegmodellen blijkt dat met zonnespiegels het al rendabele energiebron is met een stelsel van 12 rijen zonne-spiegels (half voetbalveld) voor een warmtevoorziening voor gebouwen of huizen in wijken met een terugverdientijd van 5 maanden.

Uit deze analyse en weegmodellen blijkt tevens, dat met een juiste mix van oplossingen, de kans van slagen van de energie transitie hoog is, waarbij de impact op de economie en maatschappij minimaal zal zijn.

"Blue Battery for Green Energy"

De spreker de heer Dr. J.M.H. Huynen liet met "Blue Battery for Green Energy"    = underground pumped hydro storage liet op overtuigende wijze zien, hoe een ondergrondse waterkrachtcentrale kan worden gebouwd in de Limburgse omgeving. Hierbij was "Interdisciplinair" en "Integraliteit" de basis.

Tevens is de economische haalbaarheid van het efficiënt opslag van overschot aan elektrische energie in ondergrondse waterbuffers (b.v. 's nachts) in het Limburgse gebied de revue gepasseerd. zie ook het interview in "De Maatschappij" over Blue Battery for Green Energy, ook is het boek in de handel verkrijgbaar.

De aspecten, zoals mijnbouw, ontwerp van de waterkrachtoop voor de centrale, het ontwikkelingstraject voor ontwerp, bouw en bedrijfsvoering en explotatie met risico modellen, economische haalbaarheid, zijn op indrukwekkende wijze de revue gepasseerd.

Netwerken:

Het netwerken vond al plaats vanaf binnenkomst in het Café gedeelte van Oudaen, tussen de lezingen en er na. Voor de bijeenkomst waren 41 personen aangemeld, maar niet iedereen was door de vele sneeuwval in staat om te komen. Deze bijeenkomst was geslaagd en voor herhaling vatbaar.

De presentaties zijn onder de tab "Documenten" te downloaden.

Aanvullingen of reacties naar pvmoerkerken@gmail.com

Programma

 -  uur Ontvangst met een hapje en een drankje
 -  uur Welkom door ing. Richard van Heijningen Key Account Manager Philips Research Vz KIVI Elektrotechniek
 -  uur Lezing: Onderzoek naar de mogelijkheden van Concentrated Solar Power in NL door dhr. Dang Nguyens BS
 -  uur Pauze met vergader-diner maaltijd
 -  uur Lezing: Blue Battery for Green Energy = underground pumped hydro storage door Dr. J.M.H. Huynen
 -  uur Napraten en netwerken met een hapje en een drankje