Frank Biesboer Beurs

Leidraad Frank Biesboer Beurs

1. De Frank Biesboer Beurs is ingesteld door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) om de kwaliteit van de berichtgeving en het debat over het werk van ingenieurs een impuls te geven en artikelen mogelijk te maken die een extra financiële toelage nodig hebben. In aanmerking komen personen met aantoonbare journalistieke of andere schrijfervaring. Toegekende projecten monden uit in een artikel dat als eerste wordt aangeboden aan De Ingenieur, het tijdschrift van KIVI. Ingediende projecten worden beoordeeld door een speciaal daarvoor samengestelde commissie.

2. Binnen de daarvoor gestelde termijn maken geïnteresseerden duidelijk welk technisch onderwerp zij onder handen willen nemen en wat het onderwerp belangrijk en bijzonder genoeg maakt om voor de beurs in aanmerking te komen. Nader uitgewerkt gelden de volgende criteria.

• het onderwerp moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek over technische onderwerpen;

• het plan en de werkwijze moeten helder, doordacht en concreet zijn;

• vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn;

• er moet nieuw journalistiek onderzoek worden verricht (literatuur- en archiefonderzoek, gesprekken, interviews, overige researchwerkzaamheden);

• het onderwerp moet voor een bredere doelgroep interessant zijn.

3. De aanvraag geeft aan welk onderzoek/welke interviews voor het artikel worden voorzien, welke tijd daarvoor nodig is, wat de te verwachten omvang van het artikel zal zijn, wat de geplande afleverdatum is en bevat een begroting voor honorarium en onkosten. Het artikel moet uiterlijk in het kalenderjaar van de aanvraag zijn afgerond.

4. Waar nodig heeft de hoofdredacteur van De Ingenieur de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen aan het artikel voor te stellen. Eventuele kosten en honorarium  voor de uitvoering daarvan vallen binnen het bedrag van de toegekende beurs.

5. Het tijdschrift De Ingenieur heeft het primaat van publicatie. Na verschijning van het artikel is het ook mogelijk het artikel elders, al dan niet in gewijzigde vorm, te publiceren. Bij elke publicatie is het verplicht de beurs te vermelden met de volgende zin. ‘Dit artikel is tot stand gekomen dankzij financiering van de Frank Biesboer Beurs.’

6. De aanvraag wordt per e-mail ingediend. Vooroverleg (per telefoon of per mail) is mogelijk zonder daaraan rechten te ontlenen. Het verdient aanbeveling een aanvraag uiterlijk een week voor de deadline per e-mail in concept in te dienen.

7. Binnen een maand ontvangen aanvragers uitsluitsel, bij afwijzing met een korte motivering.

8. De commissie verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de details van de aanvragen.

9. De auteur die een beurs is toegewezen, verplicht zich over de voortgang van zijn of haar project te rapporteren. Eventuele veranderingen ten aanzien van de inhoud of de publicatievorm moeten worden voorgelegd aan de commissie. Artikelen verschijnen na de door de aanvrager aangegeven deadline.

10. Bij de vaststelling van de hoogte van de beurs en de financiële afwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

• voor een bijdrage aan het honorarium wordt uitgegaan van een maximumbedrag van € 400,- per dag;

• daarnaast worden onkosten (reis-, verblijf- en onderzoekskosten) toegekend;

• de maximale hoogte van de beurs, inclusief onkosten, is € 5000 (ex BTW);

• er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor nog te verrichten werkzaamheden/nog te maken onkosten, gerekend vanaf de deadline van toekenning van de beurs;

• de ontvanger van de beurs moet een afrekening overleggen van de gemaakte kosten.

11. De beurs wordt uitbetaald voor een kwart als voorschot, een kwart halverwege de geplande periode en de overige helft na inlevering en       goedkeuring van het artikel en de overlegde afrekening.

12. De commissie kan besluiten de beurs geheel of gedeeltelijk terug te vorderen danwel de resterende subsidie niet uit te betalen, indien:

• het artikel niet, of niet geheel, wordt afgerond binnen de afgesproken termijn;

• het artikel niet overeenkomstig de gehonoreerde aanvraag is uitgevoerd;

• de aanvrager in strijd handelt met de in de leidraad vastgelegde voorwaarden;

• een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld;

• de beurs niet in de publicatie(s) is vermeld.

De commissie kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van degene aan wie de beurs is verleend, besluiten van terugvordering af te zien.

13. De juridische kosten die mogelijk gepaard gaan met terugvordering komen voor rekening van de degene die de beurs heeft ontvangen.

14. Degene die de beurs ontvangt verplicht zich de in de leidraad genoemde voorwaarden schriftelijk te onderschrijven.

 

De commissie Frank Biesboer Beurs is als volgt samengesteld:

Vivianne Bendermacher - oprichter van Techionista en oud-hoofdredacteur van Kijk;
Frank Biesboer - oud-hoofdredacteur van De Ingenieur;
Pancras Dijk - hoofdredacteur van De Ingenieur;
Monique De Geus - woordvoerder van Evides en oud-voorlichter TNO

 

Correspondentieadres: Frank Biesboer, E fbb@kivi.nl M 06 83241956