Opzeggen

Beëindiging lidmaatschap

Lidmaatschappen gelden tot schriftelijke wederopzegging en kunnen beëindigd worden aan het einde van elk kalenderjaar. Er geldt een opzegtermijn van tenminste één maand. Met andere woorden jouw schriftelijke opzegging per brief of e-mail dient vóór 1 december in ons bezit te zijn. Na ontvangst van jouw schriftelijke opzegging én na de ontvangst van de verschuldigde contributie ontvang je een bevestiging waarin wij vermelden op welke datum jouw lidmaatschap eindigt. Bij leden die de contributie betalen via een automatische incasso geldt dat de opzegging vóór 1 januari bij ons in het bezit dient te zijn.

Let op: bij opzegging na 1 december van het huidige jaar ben je over het hele volgende jaar nog contributie verschuldigd en gaat je opzegging pas in na afloop van het volgende jaar.

Je kunt jouw lidmaatschap opzeggen onder vermelding van je lidmaatschapsnummer en reden van opzegging via: ledenadministratie@kivi.nl 

Ons postadres is:

KIVI
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag