iene-850.png

Klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie

.

Raamwerk Klankbordgroep Ingenieurs & Energietransitie

Doelstelling

In de transitie naar een koolstofemissie-arme energievoorziening is KIVI een vanzelfsprekende partner voor politiek en maatschappij, omdat KIVI als onafhankelijke organisatie wordt (h)erkent voor het verkrijgen van objectieve, op wetenschap gebaseerde informatie over de technologische aspecten van de energietransitie volgens een multidisciplinaire benadering.

Doelen

 • De politiek ziet KIVI als vanzelfsprekend aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van de energietransitie
 • De maatschappij (bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoekswereld en maatschappelijk middenveld) weet KIVI te vinden voor op feiten gebaseerde informatie aangaande de energietransitie
 • De activiteiten van de klankbordgroep leiden tot meer aanmeldingen van experts die een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan de energietransitie en daarmee tot groei van KIVI als vereniging en community
 • De klankbordgroep wordt binnen de vereniging gezien als verbinder van KIVI-vakafdelingen voor thema’s gerelateerd aan de energietransitie

Strategieën

 • We vergroten onze maatschappelijke betrokkenheid door gevraagd en ongevraagd informatie te verstrekken over vraagstukken op het gebied van de energietransitie
 • We vergroten onze externe zichtbaarheid door onze activiteiten en publicaties via verschillende communicatiekanalen openbaar te maken en door in samenwerking met het KIVI-bestuur onze klankbordgroep te introduceren bij beleidsmakers en beslissers binnen de energietransitie
 • We vergroten onze interne zichtbaarheid door actief de relevante KIVI-vakafdelingen te benaderen voor samenwerking op het gebied van energievraagstukken die vakafdeling overstijgend zijn
 • We dragen bij aan de ontwikkeling van het “KIVI-keurmerk” door het leveren van objectieve en gefundeerde informatie die begrijpelijk is voor de doelgroep
 • We dragen bij aan de ledenontwikkeling van KIVI door experts (zowel leden als niet-leden) binnen onze netwerken uit te nodigen deel te nemen aan onze activiteiten

Uitgangspunten

 • We onderschrijven het Parijsakkoord en de uitvloeisels hiervan zoals de EU Green Deal en het nationaal Klimaatakkoord
 • We hanteren de IPCC-publicaties – die ook ten grondslag liggen aan het Parijsakkoord – als uitgangspunt in relatie tot broeikasgasemissies en de effecten hiervan op het klimaat
 • We definiëren gezamenlijk onze speerpunten op het gebied van de energietransitie en de prioritering hiervan en zorgen dat per speerpunt een multidisciplinair team wordt gevormd (ten minste vijf experts)
 • We zijn technologie-neutraal en beoordelen technologieën op feitelijke gegevens inzake opbrengsten en kosten, broeikasgasemissiereductie, bandbreedte, ruimtelijke inpassing, systeemintegratie, veiligheid, circulariteit en andere relevante aspecten
 • We houden open discussies gevoerd op onderbouwde feiten, waarbij we respectvol met elkaar omgaan
 • We vermijden elke schijn van belangenverstrengeling door te werken in multidisciplinaire teams die ervoor waken dat informatie die naar buiten gaat objectief en gefundeerd is

We realiseren ons dat we deel uitmaken van een vereniging en dat we volgens de reglementen van KIVI behoren te handelen.

 

Nieuws


Over Klankbordgroep I&E

 


Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050
 

IPCC Rapport 2021


Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 

Meer Nieuws...