Meedoen met het Fieldlab 2021: van aanvraag tot afronding.MKB bedrijven kunnen bij Fieldlab UPPS van de TU Delft een projectvoorstel indienen voor projecten waarbij door samenwerking kennis wordt ontwikkeld rondom het ontwerpproces en de productie van (ultra)personalisatie van producten en services. Hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn de voorwaarden?

Aanvraag en voorwaarden

 1. Het bedrijf stelt een projectplan op (bijlage 2) inclusief begroting (bijlage 3) in overleg met Fieldlab UPPS. Hierin wordt naast de precieze opdracht ook duidelijk wat de rol van het bedrijf is en hoe de bijdrage door het bedrijf zal worden ingebracht.
 2. Het bedrijf financiert minimaal 50% van de totale projectkosten middels betaling of ‘in kind’ bijdrage in de vorm van uren, tegen een max. uurtarief € 60,-/uur inclusief BTW.
 3. Per samenwerkingsproject wordt maximaal €15.000,- inclusief BTW (richtbedrag) door CLICKNL bijgedragen, in overleg mogelijk tot een maximaal bedrag van € 20.000,-. In praktijk komt het er op neer dat de werkzaamheden van het Fieldlab hiermee worden gefinancierd.
 4. Het Fieldlab UPPS team beoordeelt of een project aansluit bij de doelstellingen en geeft in volgorde van binnenkomst, binnen een maand een go of no go.
 5. Voorafgaand aan de start van het project moet een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4) worden getekend tussen de TU Delft en het bedrijf; het projectplan, inclusief begroting (bijlage 3) wordt als bijlage bij het contract gevoegd. Het Fieldlab heeft een gelimiteerd aantal uur (max 2x1-1,5 uur) beschikbaar om vooraf mee te denken over het projectplan.
 6. In geval van een cashbijdrage door het deelnemende bedrijf, wordt de factuur bij aanvang van het project verzonden. En dient betaald te zijn voor afronding van het project.
 7. Het bedrijf houdt een financiële en urenadministratie bij en levert direct na afloop van het project een directieverklaring (zie bijlage 5) op.
  Het bedrijf levert binnen een maand na afronding van het project op: een rapportage (bijlage 7) op, die samen met de kostenverantwoording en directieverklaring, aan de contactpersoon van het Fieldlab wordt aangeleverd.
 8. De resultaten (aanpak, resultaten) worden binnen en buiten het Fieldlab gedeeld. Ook door het bedrijf. Deelname aan tenminste 1 Meet-UPPS bijeenkomst is vereist.
 9. Over IP worden per project aparte afspraken gemaakt in de overeenkomst
 10. Het bedrijf mag niet eerder al subsidie voor dezelfde werkzaamheden hebben ontvangen.

NB Projectvoorstellen kunnen tot en met 31 december 2021 worden ingediend, door deze volledig ingevuld te mailen naar m.k.idema@tudelft.nl. De werkzaamheden moeten voor 1 december 2022 zijn uitgevoerd.

Bijlagen (hieronder bijgevoegd bijlage 1 en 2, de rest wordt op verzoek toegestuurd)

 1. selectiecriteria
 2. projectplan
 3. template UPPS begroting
 4. samenwerkingsovereenkomst UPPS
 5. directieverklaring
 6. Deminisverklaring
 7. template rapportage
 8. template uren en kosten bedrijf (kostenformat)

Voor meer informatie: Marijke Idema, m.k.idema@tudelft.nl, 0651086848


Bijlagen

Bijlage 1

Selectiecriteria

 • Sluit aan bij specifieke kennis en ambitie Fieldlab UPPS
 • Haalbaarheid/uitvoerbaarheid (omvang + budget)
 • Innovatiewaarde (experimenteel, industrieel, uitvoerend onderzoek)
 • Kennisopbrengst/-deling voor de creatieve industrie (verschillende domeinen, toepassingsgebieden, UPPS-level, workflow)
 • Voorgestelde samenwerking en eigen bijdrage door bedrijf
 • Professionaliteit/doordachtheid voorstel
 • Duurzaamheid
 • MKB focus

____

Bijlage 2        

Projectplan FIELDLAB UPPS

NB dit projectplan moet volledig ingevuld worden ingediend, inclusief een realistische begroting (zie bijlage template begroting UPPS) die in overleg met het Fieldlab kan worden opgesteld in een bespreking van max 2x1,5 uur.

Projectplan Fieldlab UPPS

Titel project:
Datum:

Bedrijf:
Adres:
KVK:
Aanvrager/ Contactpersoon:
Naam en functie tekenbevoegde:
Telefoon: 06
Email:

Aanleiding opdracht

Probleemstelling & Onderzoeksvraag

Doel
Tekst over het te bereiken doel binnen de looptijd en budget van het project.

Werkzaamheden & taakverdeling
Werkzaamheden bedrijf:

 •  

Deliverables bedrijf:

 •  

Werkzaamheden Fieldlab UPPS:

 •  

Deliverables Fieldlab:

 •  

Looptijd en Planning

Kennisontwikkeling  & kennisdeling

De resultaten worden gedeeld via de website van Fieldlab UPPS en Meet UPPS. Geef ook andere voorgenomen kennisdeling aan (bijvoorbeeld een afstudeerpresentatie):

Samenvatting Begroting
NB voor volledige indiening ook ingevuld UPPS template begroting deelnemers bijvoegen.

Projectomvang (inclusief BTW) totaal:
Bijdrage bedrijf (min 50% totale begroting):

Bijdrage bedrijf totaal:
Bijdrage cash:
Bijdrage in kind:
Out of pocket:

Bijdrage TU Delft:
Bijdrage in kind:
Out of pocket:

Overige subsidies
Overige bijdragen (bv ANBI’s)

NB Voor dezelfde werkzaamheden mag niet al eerder subsidie zijn aangevraagd. Alleen nieuwe werkzaamheden worden gesteund.