Namens het bestuur nodig ik alle leden van de Afdeling voor Mijnbouw van harte uit om de Jaarvergadering 2019 bij te wonen. Deze wordt gehouden op vrijdag 1 november 2019, in Sociëteit-Café Het Noorden, Noordeinde 2, Delft, aanvang 15:30 uur.

Agenda:

  1. Opening

  2. Mededelingen & Ingekomen stukken

  3. Notulen Jaarvergadering 6 april 2018

  4. Secretarieel Jaarverslag 2018

  5. Financieel Jaarverslag 2018

  6. Begroting 2019/2020

  7. Bestuurswisseling

  8. Geplande activiteiten 2019 en 2020

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

In de hoop dat wij op een grote opkomst mogen rekenen, groet ik u namens het bestuur met een krachtig

Glück Auf !

Thijs van de Winckel,
Secretaris KIVI Afdeling voor Mijnbouw