De regio's in Limburg zijn in 2023 gefuseerd tot een regio met Euregio contacten in Duitsland en België. Transitie naar Duurzaam.

Leden van de KIVI Regio Limburg

Beste Leden,

Dit is onze eerste nieuwsbrief van 2023.

Dit is onze eerste nieuwsbrief van 2023 en we willen u graag op de hoogte stellen van de laatste gebeurtenissen.  Op 1 januari 2023 zijn alle Limburgse regio's gefuseerd tot één Regio Limburg.

(Voorheen de Regio's: Limburg-Zuid, Limburg-Midden, Limburg-Noord). Vanwege de grote afstand tussen Mook en Eijsden zullen de excursies en bijeenkomsten gespreid plaats vinden over de Regio Limburg. Naast de regio bijeenkomsten en Excursies zullen we in 2023 ook starten met Lunch webinars van 12-13 uur starten, die voor iedereen gemakkelijk vanaf de computer te volgen zijn.  Aanvankelijk wilden we pas een nieuwsbrief versturen als de website volledig geïntegreerd is, maar gezien omstandigheden op het bureau van het KIVI is de samenvoeging van de website nog onder constructie.  Wij hopen dit jaar nog een mooie en volledige website met u te kunnen delen.  De toekomstige activiteiten zullen wel op deze tijdelijke deelsite beschikbaar komen.

Als eerste actie hebben wij als bestuur onze nieuwe missie uitgewerkt. In onze nieuwe Missie van de nieuwe Regio Limburg staan drie onderwerpen centraal: Kennisdeling, Loopbaanontwikkeling en Toekomstoriëntatie.

Kennisdeling. Dit gebeurt op verschillende manieren.

.[*zie foto.]

als Ingenieur steeds sterk georiënteerd op de techniek. Dit is ook terug te zien in de huidige indeling van het KIVI in een aantal Vakafdelingen, Regio’s en Kringen. De moderne Ingenieur moet rekening houden met alle maatschappelijke aspecten en doelgroepen en dat is de reden dat we u graag uitnodigen om met ons samen op een andere manier te gaan werken. Als ingenieur hebben we een nieuwe taak zoals te zien in bovenstaande vijfhoek. Namelijk het kennisdelen met andere partijen. We willen hen ondersteunen met hun aandeel in de grote transities die ons te wachten staan. Voor het realiseren van onze missie zijn wij op zoek naar bedrijven en instanties die effectief en themagericht in werkgroepen mee willen helpen in de belangrijke gezamenlijke activiteiten. We kunnen op specifieke mede door U benoemde thema’s samenwerken. Als Ingenieur de maatschappij ondersteunen met de complexe problemen waar we mee te maken hebben.  Om deze complexe problemen het hoofd te kunnen bieden is samenwerking belangrijker dan ooit tevoren. “Samen staan we sterker”. We streven ernaar om over 5 jaar een sterk Limburgs Netwerk te hebben die deelneemt aan Technische en Maatschappelijke vraagstukken in de Regio waarbij we als Ingenieurs onze kennis bijdragen aan de maatschappij. Laat ons weten of U in dit kader samenwerking zoekt. Gemeenten hebben hun Nationale Programma RES (Regionale Energie Strategie 

Daarnaast is een van de hoofdthema’s Circulaire Economie omdat dit de komende 10 jaar een hot item zal zijn voor veel bedrijven en onderwijsinstellingen. Zie de Kenniskaarten.  

Nu de transitie naar een duurzame samenleving in volle hevigheid op ons afkomt zijn wij de meest aangewezen doelgroep die de innovaties moeten vormgeven. Het delen van kennis en ervaring willen wij als KIVI leden vooral delen via onze Excursies, Lezingen en Webinars. Soms zijn er congressen om belangrijke onderwerpen gebundeld te presenteren.Een van de manieren waarop we kennis kunnen delen, is het openstellen en transparant maken van het KIVI-netwerk. In het KIVI zitten vele ingenieurs vanuit een grote verscheidenheid aan achtergronden en ervaring. Om ons netwerk optimaal te kunnen gebruiken, nodigen we u graag uit om een aantal aanpassingen te doen in uw online gegevens. Op uw persoonlijke pagina (klik rechtsboven op uw naam en dan zijn uw persoonlijke voorkeuren zichtbaar.) Op deze persoonlijke pagina staan vanwege de AVG-wetgeving slechts weinig gegevens ingevuld. Dat moet je zelf aanpassen anders is kennisdeling zeer beperkt. Dus vul jouw eigen voorkeuren in en kies ook de afdelingen en regio’s waarvan je lid wilt zijn en dus informatie wilt ontvangen. Dat heeft als voordeel dat alle aankondigingen van lezingen, bijeenkomsten, webinars en excursies in jouw mailbox komt. Mocht een lid met jou contact willen opnemen dan is een mailadres en telefoonnummer een minimum. Het beroep geeft al meer informatie over het vakgebied.

Loopbaanontwikkeling: Dit is een persoonlijke keuze en die kun je deels invullen via de aangeboden diensten op onze KIVI-website. Daarnaast kan een goed gesprek met een meer ervaren collega helpen in jouw besluitvorming over jouw loopbaan. We zullen meer momenten zoeken waarop deze contacten kunnen plaatsvinden. Een andere optie is om via Linkedin het “KIVI Ingenieur netwerk” jezelf lid te maken van die groep. Ook daar kun je vragen stellen in dit kader.

Toekomstoriëntatie of ook wel toekomstgerichte beroepsoriëntatie genoemd. Welke kennis en ervaring hebben we daarvoor nodig. Bijhet Bedrijfsleven, Overheden en de R&D sectoren  worstelen we met de vraag waar willen we naar toe.  CO2-reductie is niet alleen een kwestie van omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen maar ook de producten die gemaakt zijn uit die fossiele bron moeten anders ontwikkeld worden. Dus de hele keten van grondstof tot eindproduct moeten we overzien en herontwerpen. De rijksoverheid spreekt van Innovatie Ecosystemen  .

Een van de mogelijke opties is het opzetten van een of meerdere netwerken Circulaire Economie. Dit kan als werkgroep, Een Linkedin groep, Een WhatsApp dan wel Signal groep of via Video Conferencing. Laat ons weten waarvoor belangstelling is. ​ RegioLimburg 

Om onze visie te realiseren werken we samen met een aantal andere organisaties en verenigingen. Allereerst werken we al lange tijd samen met het Drielanden Ingenieurscontact DIK (Drielanden Ingenieurs Kontakt) waarin een aantal ingenieursverenigingen uit de Euregio samenwerken om ingenieurs van verscheidene disciplines samen te brengen en kennis en netwerk uit te wisselen.

Daarnaast werken we intensief samen met VDI, de Duitse ingenieursvereniging. Met deze vereniging zullen in de toekomst op verschillende manieren worden samengewerkt, onder andere omtrent het themagericht werken.

We zijn erg verheugd om informatie te delen over onze nieuwste samenwerkingspartner: de Universiteit Maastricht! De Universiteit Maastricht met de Afdeling Science and Engineering is in 2023 KIVI lid geworden. Deze Universitaire Faculteit is gespecialiseerd in Circulaire Economie en levert Bachelors, Masters en PhD af die gespecialiseerd zijn in deze materie. We streven ernaar die samenwerking te verdiepen middels "lunch webinars" en bijeenkomsten. 

Kortom, een hoop plannen voor komende tijd die we graag met u en externe organisaties zouden willen realiseren. Doet u mee?

Met vriendelijke groet

Het Bestuur KIVI-Limburg


 

English version

Members of the KIVI Region Limburg

Dear Members,

This is our first newsletter of 2023 and we would like to update you on the latest events.  On January 1, 2023, all Limburg Regions merged into one Limburg Region.

(Previously the Regions: Limburg-Zuid, Limburg-Midden, Limburg-Noord). Because of the large distance between Mook and Eijsden, the excursions and meetings will be spread over the Limburg Region. In addition to the Region meetings and Excursions, in 2023 we will also start Lunch webinars from 12-13 hours start, which can be easily followed by anyone from a computer.  Initially we did not want to send out a newsletter until the website is fully integrated, but due to circumstances at the KIVI office the merging of the website is still under construction.  We hope to be able to share a beautiful and complete website with you this year.  However, future activities will be available on this temporary sub-site.

As a first action, we as a board have developed our new mission statement. Our new Mission of the new Region Limburg focuses on three topics: Knowledge Sharing, Career Development and Future Orientation.

Knowledge Sharing. This happens in several ways.

In the past, we as Engineers were always strongly oriented towards technology. This is also reflected in the current division of KIVI into a number of Departments, Regions and Circles. The modern Engineer has to take into account all social aspects and target groups and that is the reason we would like to invite you to join us in a different way. As engineers we have a new task as seen in the pentagon above. Namely, sharing knowledge with other parties. We want to support them with their part in the great transitions that await us. To realize our mission, we are looking for companies and agencies that want to help effectively and theme-oriented in working groups in the important joint activities. We can work together on specific themes also named by YOU. As Engineers, supporting society with the complex problems we face.  To face these complex problems, cooperation is more important than ever before. "Together we are stronger." We aim to have a strong Limburg Network participating in Technical and Social issues in the Region in 5 years where we as Engineers contribute our knowledge to society. Please let us know if YOU are looking for cooperation in this regard. One of the main themes is Circular Economy because this will be a hot topic for many companies and educational institutions in the next 10 years see the Knowledge Cards.  With the transition to a sustainable society coming at us in full force, we are the most appropriate target group to shape the innovations. We as KIVI members want to share knowledge and experience mainly through our Excursions, Lectures and Webinars. Sometimes congresses are held to present important topics bundled together. 

The Municipalities fill in their plans from the National Program RES (Regional Energy Strategy). We can help them.

One way to share knowledge is to make the KIVI network open and transparent. KIVI includes many engineers from a wide variety of backgrounds and experience. To make the best use of our network, we would like to invite you to make some changes to your online data. On your personal page (click on your name at the top right and then your personal preferences will be visible). On this personal page, due to the AVG legislation, only a few details are filled in. You have to change that yourself otherwise knowledge sharing is very limited. So fill in your own preferences and also choose the departments and regions of which you want to be a member and thus receive information. This has the advantage that all announcements of lectures, meetings, webinars and excursions will arrive in your mailbox. Should a member wish to contact you, a mail address and phone number is a minimum. The profession already provides more information about the field. 

Career development: This is a personal choice and you can partly fill it in through the services offered on our KIVI website. In addition, a good conversation with a more experienced colleague can help in your decision-making about your career. We will look for more times when these contacts can take place. Another option is to use Linkedin the "KIVI Engineer network" to make yourself a member of that group. There too you can ask questions in this context.

Future orientation or also called future-oriented professional orientation. What knowledge and experience do we need for this. In Business, Governments and R&D sectors we are struggling with the question of where do we want to go.  CO2 reduction is not only a matter of switching from fossil fuels to sustainable sources but also the products made from those fossil sources must be developed differently. So we need to oversee and redesign the whole chain from raw material to final product. The central government speaks of Innovation Ecosystems 
One possible option is to set up one or more Circular Economy networks. This could be as a working group, A Linkedin group, A WhatsApp or Signal group or via Video Conferencing. Let us know what you are interested in. 
To realize our vision, we work together with a number of other organizations and associations. First of all we have been working for a long time with the Drielanden Ingenieurscontact DIK (Drielanden Engineers Contact) in which a number of engineering associations from the Euregio work together to bring engineers of various disciplines together and exchange knowledge and network.
We also work closely with VDI, the German engineering association. There will be various forms of cooperation with this association in the future, including thematic work.
We are very pleased to share information about our newest cooperation partner: Maastricht University! Maastricht University with the Department of Science and Engineering became a collective KIVI member in 2023. This University Faculty specializes in Circular Economy and delivers Bachelors, Masters and PhD specialized in this field. We aim to deepen that collaboration through "lunch webinars" and physical meetings. 
In short, a lot of plans for next time that we would like to realize with you and external organizations. Will you join us? ​ RegioLimburg
With kind regards
The Board KIVI-Limburg.