Collegevoorzitter Robert-Jan Smits: “Onze samenwerking met industriële partners brengt iedereen vooruit: onderzoekers, studenten, het bedrijfsleven én de maatschappij.”


CvB-voorzitter Robert-Jan Smits. Foto: Fotoburo Rias Immink

Als hij één ding moet noemen waar de TU/e wereldwijd om bekendstaat, hoeft Robert-Jan Smits nooit lang na te denken: “Onze samenwerkingen met de hightech industrie in Brainport. Dat is goed voor onze onderzoekers en studenten, voor het bedrijfsleven, én voor de samenleving. Want dankzij die samenwerking, kan het onderzoek dat hier gedaan wordt, sneller naar de maatschappij gebracht worden.”

Het moge duidelijk zijn: collegevoorzitter Robert-Jan Smits is een warm voorstander van samenwerking van de TU/e met industriële partners. “Daaraan danken we ons bestaan, want de universiteit is 67 jaar geleden opgericht door de Eindhovense industrie. We zijn in die jaren nauw met hightech bedrijven blijven samenwerken, dat zit in onze genen. En we zijn er goed in. Daar zijn heel wat universiteiten jaloers op. Ik weet nog uit mijn tijd in Brussel dat iedereen naar Eindhoven wilde gaan om het ‘geheim van Brainport’ te ontrafelen.”

Uniek in samenwerking
Smits beschouwt deze samenwerking als unique selling point van de TU/e. “Als je toptalent wilt aantrekken, of samenwerkingen wilt aangaan, is het belangrijk dat je een duidelijke signatuur hebt. Iets waar we uniek in zijn. Nu er wereldwijd steeds meer concurrentie is om de beste mensen aan te trekken, is dat belangrijker dan ooit.”

Voor de TU/e is dat ontegenzeggelijk de intensieve samenwerking met partijen uit de hightechindustrie, zoals ASML, NXP, Signify, Philips, VDL, Sioux, DAF Trucks, AccTec, Neways, ProDrive, Vanderlande en vele andere bedrijven uit de Brainportregio.

Illustratie: Bart van Overbeeke

Co-publicaties
De TU/e scoort al jaren hoog in de CWTS-ranking, die universiteiten rangschikt op basis van onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven op basis van wetenschappelijke co-publicaties. Die gezamenlijke publicaties zijn goed voor zo’n vijftien procent van de totale onderzoeksoutput van onze universiteit.

Smits: “Het was jarenlang een misvatting dat dit soort publicaties minder status hadden. Maar uit wetenschappelijk onderzoek naar promotieonderzoeken met industriële partners blijkt dat die op de meeste punten beter scoren dan onderzoeken zonder bedrijven. En uit ander onderzoek blijkt dat dit soort onderzoek leidt tot meer citaties.”

Out of the box denken
“De slimme industrie vraagt ons niet om hetzelfde te doen als zij doen. Nee, ze vragen ons juist om autonoom en out of the box te denken. Om met concepten te komen die hen ooit kunnen helpen. We lopen hiermee niet aan de hand van de industrie, we hebben een eigen agenda. En zitten hiermee in het kloppende hart van de Brainportregio.”


English:

TU/e president Robert-Jan Smits: “Our collaboration with industrial partners moves everyone forward: researchers, students, industry and society.”

If he has to name one thing for which TU/e is known worldwide, Robert-Jan Smits never has to think for long: “Our partnerships with the high-tech industry in Brainport, which are good for our researchers and students, for industry and for society. Thanks to that collaboration, the research done here can be brought to society faster.”

Needless to say, President of the Executive Board Robert-Jan Smits is a strong supporter of TU/e’s collaboration with industrial partners. “We owe our existence to this because the university was founded 67 years ago by the industry of Eindhoven. We have continued to work closely with high-tech companies over those years; it’s in our genes and we’re good at it. A lot of universities are jealous of that. From my time in Brussels, I remember that everyone wanted to go to Eindhoven to unravel the ‘secret of Brainport’.”

Unique in collaboration
Smits sees this collaboration as TU/e’s unique selling point. “If you want to attract top talent or enter into partnerships, it is important to have a clear signature - something we are unique in. With increasing competition worldwide to attract the best people, this is more important than ever.”

For TU/e, this is undeniably the intensive collaboration with parties from the high-tech industry, such as ASML, NXP, Signify, Philips, VDL, Sioux, DAF Trucks, AccTec, Neways, ProDrive, Vanderlande and many other companies from the Brainport region.

Co-publications
For years, TU/e has scored highly in the CWTS ranking, which positions universities according to research collaboration with industry on the basis of scientific co-publications. These co-publications account for about 15% of our university’s total research output.

Smits: “For years, there was a misconception that these types of publications have a lower status. But scientific research on PhD studies with industrial partners has shown that they score better than studies without companies in most respects. Other research has shown that this type of research leads to more citations.”

Out-of-the-box thinking
“The smart industry is not asking us to do the same as they do. No, they are instead asking us to think autonomously and in an out-of-the-box manner in order to come up with concepts that can help them someday. In doing so, we are not being led by the hand of industry; we have our own agenda within the beating heart of the Brainport region.”


Source: TU/e nieuws