'The next big thing’ is de energietransitie zo schetste Frans van den Heuvel (CEO SolarCentury), als keynote speaker de immense consequenties, die dit tot gevolg zal hebben. Deze uitspraak werd gedaan op 11 maart jl, tijdens de Solar Business Day 2016. "Energie-leveringszekerheid, prijsdynamiek en klimaatissues ontketenen de huidige transitie met als belangrijkste oplossingsrichtingen: duurzame energie, efficiënt omgaan met grondstoffen en ‘green chemistry’”. "Dit geeft voor de BV Nederland kansen, waarop deze zich op moet richten, met alle middelen die ze tot haar beschikking heeft”. “Weg met al die subsidies en belastingvoordelen voor fossiele energie, de vrijkomende gelden kan dan worden ingezet om een succesvolle transitie mogelijk te maken.”

De speech van Frans van den Heuvel is te lezen op Topsector Energy waar deze ook is te downloaden.

Door een team specialisten uit KIVI-Elektrotechniek wordt hieraan invulling gegeven en is een voorstel uitgewerkt om Nederland  Energiesysteem 2050 (EnergyNL2050) vergaand te verduurzamen.

Het doel is een scenario te ontwikkelen met inbreng van professionals van kenniscentra en industrie en deze te presenteren op bijeenkomsten, die georganiseerd worden door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Elektrotechniek:

Het kritisch bespreken en presenteren van een scenario waarin het Nederlandse energiesysteem in 2050 vergaand verduurzaamd is, zodanig dat de uitstoot aan CO2 met 85% afgenomen is tov. de uitstoot in 1990, dwz minder bedraagt dan 30 Mton CO2. Dit is een ambitie van de Nederlandse overheid, uitgesproken in het Nationale Energie akkoord en ook uitgesproken door de EU. Het energiesysteem omvat de levering van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen.

Bijeenkomst op 13-10-2016 EnergyNL2050-1 Verkenning Functionele Energievraag 1 (transport)

en op 22-11-2016 EnergyNL2050-1 Verkenning Funtionele Energievraag 2 (Industrie)

Bijeenkomst 3: De mogelijke toepasbare energiebronnen (gepland op 09 februari 2017)

Bijeenkomst 4: Een scenario voor het sterk verduurzaamde energie systeem 2050 met CO2-uitstoot (veel) minder dan 30 Mton (gepland op 20 april 2017)

Op 9 juni 2016 is op de TU Eindhoven  het congress "Energy Storage and Smart Grids" gehouden. Met het deelnemen aan het congres kunt u nieuwe ideeén in brengen en bediscuseren.

Nieuws over het energieplan en items, die de basis vormen voor kansrijke transitie mogelijkheden, zijn in het nieuwsregister te vinden.

Daarnaast zijn de beschouwingen over het  van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur ( Rli) over CO2 arme energievoorziening en het energie rapport van de regering belangrijke uitgangspunten.

Drie randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het scenario tot verduurzamen van de Nederlandse energie systemen zijn:

1. De energievraag 2050 moet gedekt worden door uitsluitend hernieuwbare bronnen, zoals oa. zon, wind en biomassa, enz.,

2. De energie wordt in belangrijke mate in Nederland en op het Nederlandse zeegebied opgewekt,

3. Het energiesysteem moet stabiel zijn en dezelfde leverbetrouwbaar hebben als de huidige situatie en in staat zijn de Nederlandse economie anno 2050 op hetzelfde niveau als het huidige van energie te voorzien .

De uitkomst van het scenario moet via adequate simulatie aangetoond worden, waarbij reele weer en winddata worden gebruikt.

Belang van de KIVI bijeenkomsten EnergyNL2050:

Door op kwalitatieve en kwantitatieve wijze  laten zien  dat het Nederlandse energiesysteem vergaand verduurzaamd kan worden met technologieen, die nu al ter beschikking staan, kan  het stappenplan ontwikkeld worden wat nodig is om, voortbouwend op het nationale energieakkoord, te komen tot een low carbon energiesysteem in 2050.

Het verslag van het ECN Symposium "Hoogste tijd voor de lange termijn!’14 maart 2016 geeft een doorkijk naar de Energie situatie in 2050.

Uw  suggesties en inbreng op bovenstaand programma zijn welkom!!!