Diverse energiedeskundigen, waaronder die van ECN, hebben in het Forum Energietransitie nagedacht over spelregels voor de energietransitie in Nederland. Er zijn vier transitieroutes geformuleerd, die onderling verschillen in de manier, waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder CO₂ of op energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie.

De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties.

Tevens is een stellingwijzer beschikbaar, die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren.
Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen.

Door niet één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er voor de energie systemen in Nederland keuzes te maken zijn.

Dit is nodig als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

Een team specialisten van KIVI-Elektrotechniek heeft het KIVI programma EnergyNL2050  opgezet door de hoogst mogelijke CO2 reductie in 2050 met het onderzoeken van het verduurzamen van de energiesystemen in in Nederland.

Dit geeft een 4 tal seminars in na jaar 2016 en voorjaar 2017, die door KIVI Elektrotechniek worden georganiseerd met derden, zoals ECN, CE-Delft en Ecofys in samenwerking met het USI (Utrecht Sustainability Institute).