Op 23 september 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 aangepast met betrekking tot de elektrotechnische laagspanningsnorm NEN 1010. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken vanaf 1 januari 2017 de norm NEN 1010 van 2015 met de aanvullingen van 2016 moet worden toegepast. De aanwijzing in het Bouwbesluit is anders geformuleerd dan voorheen. Eerder werden een aantal bepalingen uit de norm expliciet uitgesloten, nu is gesteld, dat alle bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid van elektrische installaties, van toepassing zijn.

Binnen het kader van de woningwet, is het besluit genomen de Regeling Bouwbesluit 2012 aan te passen, deze werd in de Staatscourant van 29 december als volgt samengevat en geformuleerd:

Gelet op artikel 1a derde lid van de Woningwet, en artikel 1.5 eerste en derde lid van het Bouwbesluit 2012, wordt de Regeling Bouwbesluit 2012 als volgt gewijzigd:

Na artikel 5.1 is ingevoegd het artikel 5.1a NEN 1010. Daarin staat dat ‘bij de toepassing van NEN 1010 alleen die onderdelen van toepassing zijn, die technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevatten voor een voorziening voor elektriciteit’.

Tevens zijn de in deze wijzigingsregeling opgenomen normen voorgelegd aan de Juridisch Technische Commissie (JTC) van het Overlegplatform bouwregelgeving (OPB). Deze commissie stemt hiermee in.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven in te stemmen met de inhoud van deze wijzigingsregeling. Deze bepalingen zijn verenigbaar met het vrije verkeer van goederen.

En deze zijn evenredig en waar nodig voorzien van een gelijkwaardigheidsbepaling met het oog op de wederzijdse erkenning volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

Van toepassing zijn alleen de artikelen elektrische veiligheid uit de Norm NEN 1010:2015:

In de toelichting bij de wijziging staat verder onder meer dat: ‘in NEN 1010: 2015 meer is opgenomen dan nodig is voor de toepassing van artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012. Eerder bevatte artikel 5.1 een uitgebreide opsomming waarin werd aangegeven welke onderdelen bij toepassing van NEN 1010 buiten beschouwing mochten worden gelaten. Met de wijziging van de opzet van artikel 5.1 (voortaan aangeduid als artikel 5.1a) is bepaald dat NEN 1010 alleen van toepassing is, ‘voor zover het gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk, die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid’.

Niet van toepassing zijn de onderdelen van NEN 1010, die geen betrekking hebben op veiligheid'' - maar meer op bijvoorbeeld de 'bruikbaarheid’ in het kader van het Bouwbesluit. Hetzelfde geldt voor voorschriften voor installaties buiten bouwwerken.
Bij dit alles wordt aangegeven dat ‘de voorliggende wijziging op zich geen inhoudelijk effect heeft. Maar dat het voordeel is, dat nu de norm is gewijzigd het niet nodig is de opsomming van de onderdelen die buiten beschouwing mogen blijven op die wijziging aan te passen.’

De inwerkingtreding vindt plaats met ingang van 1 januari 2017.

Betreffende de norm NEN 1010:2015 nl Elektrische installaties voor laagspanning is de Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks.

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder.

NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten, verbouwingen, etc...

De NEN geeft cursus over de wijzigingen en toepassingen, alsmede trainingen voor inspectie van elektrische installaties.

Veel informatie is beschikbaar over de normen op het vakgebied Elektrotechniek.