Het bestuur van de KIVI-Vakafdeling Elektrotechniek nodigt zijn leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), om deze online bij te wonen.

Tijdens de ALV wordt aan de leden verantwoording afgelegd over de financiële zaken en het gevoerde beleid.

Het beleid wordt nader toegelicht, hoe het toestand gekomen is, de uitvoering en welke activiteiten zijn geweest en welke er zijn voorgenomen om verder uit te voeren.

Daarbij hoort het streven naar een voltallig bestuur en een tijdige opvolging van de bestuursleden. Diverse bestuursleden zijn nu bijna aan het eind van of over hun 6-jarige zittingsperiode.

Om de continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk, dat deze worden herkozen tot maximaal 9 jaar zittingsduur en nieuwe bestuursleden zich tijdig aanmelden.

Door bestuurswisselingen zijn/gaan vacatures ontstaan, zoals:

- algemeen bestuurslid (2x)

- programmacoördinator

- student / Young KIVI-EL lid (tot 35 jaar)

Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris van KIVI Elektrotechniek via el@kivi.nl. Binnen het bestuur worden de functies later verdeeld.

N.B. Alleen de leden van de vakafdeling Elektrotechniek hebben stemrecht tijdens de ALV.

Agenda

1 Opening en vaststellen agenda (Voorzitter) 20:00 u.

2 Beleidsontwikkeling en activiteiten

3 Notulen ALV 2022 + secretarieel verslag

4 Decharge van penningmeester en het bestuur

5 Bestuursleden afdeling KIVI-EL

6 Voornemen toekomstige activiteiten en ledenwerving

7 Rondvraag

8 Sluiting ALV 21:15 u.

Wij hopen velen van u online te zien en online te spreken via MS Teams

Na aanmelden kunt u de vergaderstukken downloaden met de URL in de bevestigings-e-mail.

Namens het bestuur KIVI Elektrotechniek

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Agendapunten ALV 2023 door Dion Gigengack (voorzitter KIVI-EL)
 -  uur Sluiting en na praten