Thema's: Wateroverlast – Overstroming - Hitte – Droogte

  1. Wateroverlast; We zien de afgelopen jaren een duidelijke toename van straten die onder water staan, ondergelopen kelders en woningen/winkels die volledig geruïneerd zijn als gevolg van water en modder. Ook zorgen hagel- en onweersbuien voor aanzienlijke materiële schade.
  2. Overstroming;  Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en zorgen piekafvoeren in de rivieren voor hogere waterstanden, waardoor de kans op een overstroming toeneemt. Met overstromingsrisico’s wordt in Nederland, als zijnde Waterland, al jaren rekening gehouden.
  3. Hitte; Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en de winters milder. Deze algehele verwarming zorgt voor diverse gezondheidsrisico’s. Bewezen is dat bij hittegolven een verhoogde kans bestaat op sterfte (12 %). Daarnaast neemt de kwaliteit van ons oppervlaktewater af bij toename van warmte (minder zuurstof, grotere kans op botulisme, blauwalg en ander ziekteverwekkers).
  4. Droogte; De afgelopen zomer werden we in Nederland geconfronteerd met het droogste periode in 40 jaar. Een zomer waarin onze volledige drinkwatervoorraad aangesproken moest worden om alle tuinen te besproeien en zwembaden te kunnen vullen. Problematischer was het voor de verdrogende veendijken, verschralende gewassen, verzilting van ondiep grondwater en inklinking van bodemlagen door lage grondwaterstanden.

Programma

Tijd         Onderwerp          

16:30      Ontvangst met koffie/thee

17:00      Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot, KIVI regio Gelderland

17:15      Inleiding door Prof. Mascha Smit, Lector Duurzame Energie HAN *

17:30      Presentatie Wateroverlast, Katheleen Poels - Hoofd Adviesgroep Water Management Royal HaskoningDHV *

18:00      Presentatie Overstroming, Frans Klijn - Zoetwatersystemen / Risico analyse voor waterbeheer, Deltares *  

18:30      PAUZE met een broodje

19:00      Presentatie Hitte, Sanne Huisman - Projectmedewerker Tauw *

19:30      Presentatie Droogte, Peter Schrijver - Heemraad Waterschap Rijn IJssel *

20:00      Start discussie aan de hand van vragen en eindconclusie

20:30      Afsluiting seminar en napraten met een drankje

* Prof. Mascha Smit heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een afstudeerproject over brandstofcellen bij ECN. Daarna is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford op het gebied van corrosie. Vervolgens werkte zij 12 jaar in Mexico als onderzoeker bij een overheids-onderzoeksinstelling en was daar een van de oprichters van het Departement Hernieuwbare Energie, alsook van de bijbehorende master- en promotieopleiding. In 2012 is zij bij het Arnhemse bedrijf Nedstack Fuel Cell Technology B.V. gaan werken, waar zij manager R&D werd. Sinds 1 februari 2016 is zij werkzaam als lector Duurzame Energie aan de HAN.

* Katheleen Poels is hoofd van de Adviesgroep Water Management; Water Management raakt aan alles. Samen staan we voor de uitdaging om veiligheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het watersysteem en de waterketen concreet vorm te geven. Samen met onze klanten en partners ontwikkelen wij oplossingen voor de problemen die er in de wereld op dit gebied zijn.

* Prof. dr. Frans Klijn is senior specialist bij de afdeling Flood Risk Management van Deltares in Delft, waar hij al ruim 20 jaar werkt, en deeltijd-hoogleraar Adaptive Delta Planning bij de faculteit Techniek, Bestuur & Management van de TU Delft. Hij heeft fysische geografie en milieukunde gestudeerd in Amsterdam en Uppsala (Zweden). Daarna is hij 10 jaar verbonden geweest aan het Centrum voor Milieukunde van de universiteit Leiden.

De laatste jaren doet hij vooral beleidsondersteunend onderzoek aan overstromingsrisico’s en de vraag hoe die te beheersen zijn, ook op lange termijn bij veranderend klimaat. Hij coördineerde het Kennis-voor-Klimaatonderzoek op dit onderwerp, waar 6 universiteiten bij waren betrokken, en is als adviseur nauw betrokken bij het Deltaprogramma.

Hij is lid van de Werkgroep Rivieren van het ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), is als editor aan diverse tijdschriften verbonden en is voorzitter van de Scientific Committee van de Europese conferentie FLOODrisk2020.

https://www.deltares.nl/nl/expertise/overstromingsrisico/

https://www.deltares.nl/nl/issues/handelingsperspectieven/

* Sanne Huisman is sinds 2017 werkzaam als projectmedewerker bij het team Klimaat van Tauw.Zij heeft Transnational ecosystem-based watermanagment gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universität Duisburg-Essen. Bij Tauw houd zij zich bezig op het gebied van hitte vooral met het in kaart brengen van hitteknelpunten in stedelijk gebied. Dit doet zij door hittestresskaarten te maken voor onder ander de gevoelstemperatuur op een hete dag, de temperatuur tijdens de nacht, maar ook afstand-tot-koelte kaarten. Daarnaast is zij betrokken bij het RAAK onderzoek ‘de Hittebestendige Stad’ in een consortium met de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groiningen, WEnR en diverse gemeenten.

https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/klimaat-actieve-stad/hittestresskaart.html

* Heemraad Peter Schrijver maakt deel uit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Dit Waterschap zorgt voor het water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Zodat iedereen daarin veilig kan ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.